Detaljplan för Jordbro centrum

Fotograf: Haninge kommun

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bland annat centrum- och kulturverksamhet, bostäder och allmänna ytor i enlighet med upprättat planprogram

Kommunfullmäktige antog 2014-09-08 § 145 detaljplaneprogram för Jordbro centrum, därefter gav kommunstyrelsen 2014-09-29 §226 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Jordbro Centrum.

Under hösten 2016 skrevs ett avtal med byggherren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som har option på att köpa en del av marken i Jordbro Centrum under förutsättning att de bl. a. bygger minst 200 bostäder och utvecklar centrumbebyggelsen.  

Protokoll planuppdrag

Jordbro detaljplaneprogram

PLANSKEDE

Uppdrag: 9 september 2014
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 mars 2018