Detaljplan för Jordbro centrum

Fotograf: Haninge kommun

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bland annat centrum- och kulturverksamhet, bostäder och allmänna ytor i enlighet med upprättat planprogram

Kommunfullmäktige antog 2014-09-08 § 145 detaljplaneprogram för Jordbro centrum, därefter gav kommunstyrelsen 2014-09-29 §226 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Jordbro Centrum.

Under hösten 2016 skrevs ett avtal med byggherren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som har option på att köpa en del av marken i Jordbro Centrum under förutsättning att de bl. a. bygger 200 bostäder och utvecklar centrumbebyggelsen.  

Arbetet med att ta fram en detaljplan har precis börjat. Inledningsvis samlar vi in information om förutsättningar. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd (som är det första skedet i planprocessen) under 2017 och då kommer ett öppet hus att hållas där det finns möjlighet att träffa oss som jobbar med detaljplanen och ställa frågor.

Protokoll planuppdrag

Jordbro detaljplaneprogram

PLANSKEDE

Uppdrag: 9 september 2014
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2017