Utbyggnaden av Albyberg

Utbyggnaden av Albyberg, etapp 1, pågår för fullt. I kommunens egen regi slutförs finplaneringen i området, till exempel trädplantering. De första företagen finns på plats i Albyberg och det finns bussförbindelse dit. Etapp 1 beräknas vara färdigställd 2019.

Se upp i arbetsområdet!

Mycket byggtrafik rör sig i området och vi vill uppmana dig till försiktighet och att inte vistas inom arbetsområdet.

Aktuellt från Skanska

I ett tidigare skede har vi sprängt storskaligt i Albyberg på Tomt D. Just nu är vi inne i ett projektskede där vi kommer att spränga småskaligt, och därav kan det bli upp till två sprängningar i veckan. Dessa sprängningar kommer tungtäckas. Därför kommer varken Dalarölänken eller Nynäsvägen att stängas av.

Dessa småskaliga sprängningar kommer anpassas efter produktionen, därför blir det lättare att sätta exakta skjuttider när produktionen närmar sig losshållning (=sprängning).


Aktuellt från Albyberg fastigheter

Pålningsarbeten kommer nu att påbörjas på tomt C. Dessa kommer att pågå måndag-fredag kl 07.00-19.00. Pålningsarbetena beräknas vara klara under vecka 9.


Markanvisningstävling för restaurangtomt i Albyberg

Delta i tävlingen!
Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag är den 17 februari 2017.

Läs om Markanvisningstävling för restaurangtomt i Albyberg här


Tomtindelning

Ett förslag till tomtindelning finns upprättat. Kommunens tomter, som kommer att säljas när de är färdigställda, är numrerade medan Albybergfastigheters tomter har bokstäver.

Albybergs tomtindelning

Infarter i Albyberg

En princip har tagits fram för hur belysningsstolpar och trädrader hanteras där nya infarter byggs.

Se ritning över infarter

Sprängningsarbete under 2013-2016

Skanska och Kanonaden spränger berg på vardagar, oftast klockan 10 eller 14. Dessa pågår under cirka 10 minuter. Skanska kommer att spränga på tomt D ungefär var 10:e vecka fram till sommaren 2016. Kanonaden spränger nu mindre salvor på tomt 4-6 och ska vara klara där under våren 2016.

Små sprängningar kan förekomma mellan de stora sprängningarna, men de kommer knappt vara märkbara. En riskanalys finns för yttre påverkan. Även tydliga rutiner och checklistor finns, för hur sprängningsarbetet bedrivs och följs upp. Mätningar av vibrationerna görs vid varje sprängning med hjälp av mätutrustning som sitter uppsatt runt arbetsplatsen. Det finns gränsvärden som vi måste hålla oss inom och en utvärdering av detta görs efter varje salva.

Det som kan upplevas som obehagligt vid sprängning är tryckvågen, dvs den luftstöt som fortplantar sig i luften. Den är inte skadlig för husgrunder däremot kan fönster skallra som vid tex åskväder eller när någon smäller hårt i en dörr.

Våtmarker i Albyberg

Fotograf: Catharina Claesson

Flytande våtmarker

I en av dammarna i naturparksområdet har vi anlagt två flytande våtmarker i form av öar, för att de ska rena dagvattnet i dammen. Öarnas stommar är uppbyggda av återvunnen PET-plast, vilket skapar stora volymer vattenkontakt för rening med hjälp av mikroorganismer. En kvadratmeter stomme skapar vattenkontakt motsvarande en yta av 180 kvadratmeter.

Sex olika sorters växter är planterade på öarna, som är 81 respektive 126 kvadratmeter stora. Växternas rötter skapar en gardin i vattnet där mikroorganismer också verkar för rening av vattnet. Öarna är förankrade i dammen med ankare, men kan röra sig något.

Samtidigt som de flytande våtmarkerna placerades i dammen, sattes strandmattor ut i dammens kanter. Strandmattornas åtta olika sorters växter hjälper också till att rena vattnet.

Det finns en gång- och cykelväg, och snart en ridstig, genom naturparken. Genom stängslet vid gång- och cykelvägen är det möjligt att se öarna. Det går inte att gå på öarna utan de är enbart till för växterna.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2017