Trafikplanering

Fotograf: Tomas Södergren

Trafikplanering omfattar utredningar för den framtida infrastrukturen för gator, vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunen deltar i trafikutredningar tillsammans med bland andra Trafikverket och Stockholms läns landsting (SLL). Det kan gälla väg- och järnvägsutredningar, åtgärdsvalsstudier, utredning av kollektivtrafiken med mera.

Aktuellt

Tvärförbindelse Södertörn

En ny sträckning av väg 259 planeras, från E4/E20 vid Vårby till Jordbro. En helt ny trafiklösning behövs för att öka säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Även en gång- och cykelväg ingår i tvärförbindelsen.

Tvärförbindelse Södertörn skapar också förutsättningar för smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Stavsvägen

Tungelstavägen är periodvis hårt belastad, både med personbilar och tung trafik. En stor del av den tunga trafiken ska till eller från återvinningsverksamheten vid Hanvedsmossen eller grustaget i Riksten.

För att den tunga trafiken ska minimeras på Tungelstavägen måste tvärförbindelse Södertörn byggas, mellan E4 och riksväg 73. Trafikverket planerar detta arbete och vägen beräknas vara klar år 2025-27.

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tillsammans med kommunen och Landstinget för Tungelstavägen och Stavsvägen.

Läs mer om ÅVS på Trafikverkets hemsida

I den preliminära planen för väginvesteringar i Stockholm har trafikverket avsatt 35 miljoner till Tungelstavägen för år 2020 och 65 miljoner till Stavsvägen för åren 2020-2021.

Kommunens arbetar med att påverka Trafikverket så att en ny Stavsväg verkligen byggs ut så snart som möjligt.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017