Vitesprocessen

Nämnden har lagstöd att vitesförelägga ställföreträdare för att få in vissa redovisningshandlingar. Nedan beskrivs bakgrunden och processen för detta.

Begreppet vitesföreläggande innebär att nämnden kan förelägga en ställföreträdare/förälder vid vite om 5 000 respektive 10 000 kr att lämna in en redovisningshandling. Det är därefter tingsrätten som dömer ut vitet efter ansökan från nämnden.

Om en tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning eller redogörelse för skifteshinder inte kommer in i tid ska nämnden påminna och informera om nämndens möjlighet att vitesförelägga. Skälet till att just dessa handlingar kan medföra vite är att de utgör en avgörande del i nämndens tillsynsverksamhet och att nämnden därför behöver kunna göra mer än påminna för att handlingen ska lämnas in.

När en av ovannämnda handlingar är sen inleds påminnelseprocessen med  att assistenterna påminner och informerar om nämndens möjlighet att förelägga om vite. Efter ytterligare 14 dagar informeras handläggaren för ärendet om att redovisningshandlingen inte har kommit in. Därefter förbereder handläggaren ärendet till nämndens nästa sammanträde med förslaget att ställföreträdaren ska vitesföreläggas avseende den saknade redovisningshandlingen. 

Efter sammanträdet skickar assistenterna ut beslutet med mottagningsbevis till ställföreträdaren som från mottagandet av beslutet har 14 dagar på sig att lämna in den saknade redovisningshandlingen. Kommer handlingen fortfarande inte in efter denna tid, och ställföreträdaren inte heller har hört av sig om behov av mer tid, skickar handläggaren ärendet till tingsrätten med begäran om utdömande av vite. Samtidigt begär handläggaren att tingsrätten ska vitesförelägga ställföreträdaren vid vite om 10 000 kr att lämna in redovisningshandlingen inom 14 dagar efter det att han/hon mottagit tingsrättens beslut. Ställföreträdaren får under rättens handläggning möjlighet att yttra sig över ärendet. Om rätten beslutar om utdömande av vite ska detta vitet betalas till staten. Nämnden får inte dessa pengar.

Ett ärende i tingsrätten om utdömande av vite är ett brottmål och om beslut om utdömande av vite fattas registreras domen i ställföreträdarens belastningsregister.

Nämnden underrättas när ställföreträdaren har delgivits tingsrättens beslut. Har redovisningshandlingen fortfarande inte kommit in 14 dagar efter delgivningen, och ställföreträdaren inte heller har hört av sig, begär handläggaren att tingsrätten ska utdöma vitet om 10 000 kr. Tingsrättens handläggning är likadan i detta fall som vid hanteringen av frågan om utdömande av vite om 5 000 kr.

Sammanlagt tar denna process ett antal månader.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2018