Överförmyndarnämndens roll och dess politiker

Här finner du överförmyndarnämndens sammansättning och E-post till överförmyndarnämndens ledamöter liksom information om vilka områden som överförmyndarnämnden utövar tillsyn över.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över:

Godmanskap – gäller för människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
Mer information om godmanskap


Förvaltarskap – liknar godmanskapet med undantag av att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.
Mer information om förvaltarskap


Förmyndare/föräldraförvaltning – innebär att en person företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.
Mer information om förmyndare
Om god man för barn


Ensamkommande barn - Ett barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköter dess angelägenheter.
Mer information om ensamkommande barn


Överförmyndarnämndens verksamhet styrs främst av Föräldrabalken. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten. Frågor som rör Överförmyndarnämnden handläggs av Överförmyndarenheten.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 mars 2018