Redovisning och arvode

Redovisning

Förteckning

Vid ärendets början ska god man, förvaltare och förordnad förmyndare (nedan kallad ställföreträdaren) ge in en förteckning som visar huvudmannens eller den omyndiges samlade tillgångar och skulder vid förordnandedagen. Förordnandedagen är den dag då tingsrätten beslutade att godmanskapet, förvaltarskapet eller förmyndarskapet skulle anordnas. Till förteckningen ska bifogas underlag från bank som styrker de uppgifter som har lämnats i förteckningen.

Årsräkning

Före den 1 mars varje år ska ställföreträdaren skicka in en årsräkning avseende den ekonomiska förvaltningen under föregående år. I normalfallet är det kalenderåret som gäller som redovisningsperiod.

Detta omfattar:

  • Gode män
  • Förvaltare
  • Förmyndare vars barns tillgångar överstiger åtta basbelopp
  • Förmyndare vars barns tillgångar står under särskild överförmyndarkontroll
  • Förmyndare vars barn äger fast egendom
  • Särskilt förordnad förmyndare

Årsräkningen ska ange huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen avser. En sammanställning ska också göras av huvudmannens inkomster och utgifter under perioden. Överförmyndarnämnden skickar brev om att det är dags att redovisa i början av varje år. Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikat.

Utöver den ekonomiska redovisningen ska också en redogörelse lämnas in. I redogörelsen redovisas de övriga delarna av uppdraget och här anger ställföreträdaren om han/hon begär arvode för utfört uppdrag eller inte. Se mer om arvode nedan.

Sluträkning

Ställföreträdaren ska lämna in sluträkning till överförmyndarnämnden när ställföreträdarens uppdrag har slutförts. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från dagen för uppdragets upphörande, se 14 kap 18 § föräldrabalken.


Arvode

Rätten till arvode

Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för att fullgöra uppdraget, se 12 kap 16 § föräldrabalken. Även nära anhöriga som har förordnats till god man eller förvaltare har rätt till arvode.

Arvodet betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen (dvs den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet och kostnadsersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras. Om kommunen står för arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalning sker. Beslut fattade efter den 11:e i månaden innebär utbetalning nästföljande månad.

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet ska ställföreträdaren betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera detta inom en månad från det att arvodet togs ut med en förenklad arbetsgivardeklaration. Se mer information på Skatteverkets hemsida, länk finns till höger på denna sida.                                                              

Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska betalas från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. Det anges i skatteförfarandelagen 10 kap. 2 § 2 st. och 11 kap. 20 §. Enda undantaget är ersättning under 1 000 kr som kan deklareras av mottagaren själv (dvs. ställföreträdaren). Kontakta Skatteverket för mer information.

Beslut om arvodet

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Handläggarna beslutar om både arvodets och kostnadsersättningens storlek och om vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår handläggarna från förordnandets utformning samt innehållet i årsräkningen och redogörelsen. Överförmyndarnämnden följer i huvudsak Sveriges kommuner och landstings senaste riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Dessa riktlinjer består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. En ställföreträdare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Om huvudmannen har små marginaler

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland var svårt för ställföreträdaren att få ut sitt arvode. Detta kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Det finns åtgärder som ställföreträdaren kan vidta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Gör upp en budget

Ställföreträdaren kan (i den kommun där huvudmannen är folkbokförd) hos budget- och skuldrådgivare få stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, få hjälpa att upprätta en budget samt ordna med eventuell skuldsanering.

Ansök om handikappersättning

Under vissa förutsättningar kan handikappersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som den enskildes funktionshinder medför. Arvode till ställföreträdare är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd handikappersättning om man har rätt till handikappersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om handikappersättning.

Begär att kronofogden förbehåller arvodet

Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

Om kommunen betalar ditt arvode

se fliken Arvode - få ditt arvode till rätt konto

När betalas mitt arvode ut av kommunen?

Om kommunen står för arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalning sker. Beslut fattade efter den 11:e i månaden innebär utbetalning nästföljande månad.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018