God man för ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller andra för barnet kända vuxna (eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe) saknar barnet en företrädare som kan se till att han eller hon får trygghet och som kan tillvarata hans eller hennes intressen och behov här i landet. Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en ställföreträdare förordnas för dem. En god man enligt lag om god man för ensamkommande barn är en sådan ställföreträdare. En god man för ensamkommande är en juridisk ställföreträdare för barnet.

Beslut om att anordna och upphäva ett godmanskap fattas av överförmyndarnämnden. I ärende om förordnande av god man ger överförmyndarnämnden barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till nämnden hur han eller hon har skött uppdraget.

Exempel på uppgifter som faller inom ramen för den gode mannens uppdrag är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning. För mer information om vilka uppgifter som faller inom ramen för gode mannens uppdrag, se informationsbladet "Riktlinjer/Checklista för gode mannens uppgifter" till höger på denna sida.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare som förordnas av tingsrätten. Överförmyndarnämnden är skyldig att att underrätta socialnämnden om barnets behov av särskilt förordnad vårdnadshavare, som i sin tur har att väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Mer information

Till höger på denna sida hittar du dokument med information om uppdraget som god man för ensamkommande barn. Mer information finns även på Rädda barnens webbplats. 

Intresseanmälan

Mycket litet behov av gode män för ensamkommande barn

På grund av stor tillgång på gode män för ensam­kommande barn och relativt få nya ärenden för ensamkommande barn har överförmyndarnämnden en tid framöver inte något behov av nya gode män. Du har möjlighet att via nämndens hemsida följa behovet av god man för ensamkommande barn och om det skulle öka är du välkommen att lämna in din intresseanmälan enligt nedan. Nämnden har däremot stor efterfrågan på god man för myndiga personer som behöver hjälp på grund av sjukdom eller likande förhållanden. Se mer under rubriken "Om god man eller förvaltare" i menyn till vänster.

Så här går det till: Om du är intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn är du välkommen att fylla i blanketten för intresseanmälan och genomföra en webbutbildning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram.

Efter genomförd webbutbildning får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat utbildningen. Skicka diplomet och den ifyllda blanketten för intresseanmälan till överförmyndar­nämnden. När nämnden har tagit emot handlingarna tar vi kontakt med dig så snart vi har möjlighet. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.

Intresseanmälan 

Då många intresseanmälningar har inkommit är behovet av nya gode män för ensamkommande barn mycket litet. Det kan därför dröja lång tid innan nämnden kontaktar dig med anledning av din intresseanmälan. Nämnden har ingen möjlighet att bekräfta att din anmälan har kommit fram. 

SKLs webbutbildning

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018