Personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om serveringstillstånd behandlas av socialnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandling sker även för tillsyn, framställning av statistik, debitering av avgifter samt uppdatering av adressuppgifter. Alla personuppgifter registreras i ett särskilt dataprogram.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av socialnämnden. Socialnämnden är även skyldig att rätta felaktiga och missvisande uppgifter.

De personuppgifter som behandlas med stöd av alkohollagen kan komma att lämnas ut till andra myndigheter såsom länsstyrelse, skattemyndighet, polismyndighet och kronofogdemyndighet. Likaså har allmänheten med stöd av tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017