Besöksnäringsstrategi

Vision 2020

Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den södra porten till Stockholms skärgård. Vi lockar regionala, nationella och internationella besökare året runt till rekreation och äventyr med vår storstadsnära vildmark, mångfasetterade skärgård och vårt unika marina kulturarv. Vi erbjuder ett gediget kulturutbud, genuina naturupplevelser och har attraktiv shopping i den myllrande staden Haninge.

Syftet med en besöksnäringsstrategi

Denna besöksnäringsstrategi beskriver Haninge som besöksmål för individuella besökare såväl som för grupper, företag och organisationer. Haninge vill vara en besöksmagnet i Stockholmsområdet och strategin visar den väg kommunen vill gå i samarbete med närings- och föreningslivet. Besök sker från människor boende i kommunen och regionalt i Stockholms län, från resten av Sverige och från utlandet. Besök kan vara från några timmar, upp till flera dagar och veckor och då inkludera övernattningar. Någon fast avgränsning av besöksnäringen från annan näring görs inte här, utan den som upp-fattar sig vara en del av besöksnäringen i kommunen utgör målgruppen för denna strategi.

En särskild näringslivsstrategi med mer allmän målbild finns vid sidan av denna specifika besöksnäringsstrategi.

Besöksnäringsstrategin syftar till att stärka besöksnäringen i kommunen med ambitionen att fördubbla omfattningen mellan 2010 och 2020. En växande besöksnäring är ett viktigt medel för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen, men också att stärka stoltheten över hembygden.

Viktiga utvecklingstendenser i omvärlden av betydelse för besöksnäringen i Haninge

 • Stockholmare, svenskar och utländska besökare kan ha olika syften med varför de vill besöka Haninge.
 • I en alltmer globaliserad värld blir det alltmer nödvändigt att lyfta fram det unika för att fortsatt vara attraktiv.
 • Besökare förlitar sig i allt högre grad på paketerade upplevelser där en rundfärd, mat och dryck samt väl vald upplevelse köps av en leverantör som också på förhand deklarerar att turen avgår 10.00 och avslutas 17.00.
 • Resenärer tenderar att stanna allt kortare tid på sitt besöksmål.
 • I ökad grad vill besökaren själv ta del av upplevelsen och vara medskapande, till exempel genom att fånga fisken som ska tillagas.
 • Orörd, oexploaterad och ren natur blir en allt mer värdefull tillgång, och än mer så ju närmare en storstad man befinner sig.
 • Kraven på bekvämligheter och tillgänglighet i vid mening ökar konstant. Möjligheter att ta sig fram med funktionshinder är central och förmågan att kommunicera på andra språk än svenska – i besöksnäringsperspektiv kanske framförallt på engelska, tyska, finska och ryska – blir allt viktigare.
 • Mat är en central del av upplevelsen som också kan understryka det regionala kulturella sammanhanget genom att lyfta fram en regional matkultur. Att nämna detta såväl på menyer som i storytelling i samband med servering blir en alltmer självklar del av måltidsupplevelsen – också på en vanlig lunchrestaurang.
 • Besöksnäring har alltid handlat om service, men omfattningen av serviceerbjudandet tenderar att öka liksom förväntningarna på serviceutbudet i olika entreprenörers erbjudanden.

Kommunens roll i utvecklandet av besöksnäringen

Kommunens roll i utvecklandet av besöksnäringen är bland annat att:

 • Skapa samsyn om färdriktningen
 • Marknadsföra kommunen och dess sevärdheter genom
  - deltagande på mässor
  - inköp av tjänster från turistbyråer och informationspunkter
  - utgivning av turistbroschyren "Skärgård & vildmark
  - utgivning av turistinformation på webb, i sociala medier och
  - via kampanjsajt.
 • Stödja nätverkande mot och mellan entreprenörer och föreningar
 • Samverka med nationella och regionala aktörer, såsom Visit Sweden, Stockholms Visitors Board, Länsstyrelsen, Öppen skärgård samt grannkommuner
 • Påverka andra offentliga aktörer i beslut som rör besöksnäringen, till exempel Trafikverket, SL och Waxholmsbolaget
 • Beakta vikten av en besöksnäring i tillväxt i den kommunala planeringen
 • Arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för besöksnäringens infrastruktur

Närings- och föreningslivets roll i utvecklandet av besöksnäringen

Närings- och föreningslivets roll i utvecklandet av besöksnäringen är bland annat att:

 • Tillhandahålla besöksnäringstjänster
 • Paketera besöksnäringstjänster
 • Aktivt samverka med turistbyråer och informationspunkter i kommunen
 • Marknadsföra till besökare om produkter, tjänster, paket och destinationer.
 • Engagera sig i nätverkande till övriga entreprenörer, föreningar och kommunen.
 • Vara en god ambassadör inte bara för det egna erbjudandet utan också för andra entreprenörers erbjudanden lokalt och regionalt, d.v.s. i Haninge, Stockholm, Sörmland, Sverige och Scandinavian Islands genom att vara uppdaterad på vad som finns att se och vad som händer och aktivt hjälpa och upplysa besökare om sådant.

Indikatorer

I syfte att följa besöksnäringens utveckling behövs ett antal indikatorer. Tillgänglig of-fentlig statistik är begränsad, men följande indikatorer bör ge en bra bild av utvecklingen i kommunen;

 • Antal gästnätter i kommunen
 • Antal besök på de turistbyråer vi upphandlar tjänster av
 • Antal telefonsamtal och/eller e-postförfrågningar till de turistbyråer vi upphand-lar tjänster av
 • Antal anlöp till Dalarö gästhamn

Läs hela Besöksnäringsstrategi (beslutad juni 2012)

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 december 2016