Plan för främjande av mångfald

Haninge kommuns arbete för att bli en antidiskriminerande och mångfaldsfrämjandeorganisation

Frågor som handlar om mångfald och jämställdhet kan ofta förefalla självklara. Ingen vill vara enfaldig och ojämställd. Jämställdhet mellan kvinnor och män är liksom antidiskriminering grundläggande demokratiska värden. Men trots många år med lagstiftning i frågan och goda ambitioner finns mycket kvar att göra för att det ska bli verklighet och inte bara vackra ord. Vi anser att det finns bra utgångspunkter för detta arbete i form av lagstiftningen och vårt personalpolitiska program.

Om vi verkligen lyckas leva upp till att fullt ut genomföra de krav som ställs har vi genomfört ett hårt arbete och kommit långt. Vår uppfattning är att, om vi får en förändring till stånd i personalpolitiken, kommer vi också att förbättra vårt antidiskriminerande och mångfaldsfrämjande arbete i verksamheterna. För att lyckas måste vi ha tydliga mål och följa upp varje steg vi tar på vägen. Vi vill inte införa några nya, onödigt arbetskrävande modeller, utan istället använda oss av de verktyg vi har. Om vi genomför arbetet i mål- och budgetprocessen har vi försäkrat oss om att arbetet sker målinriktat och uppföljningsbart på alla våra arbetsplatser och att resurser avsätts för det arbete vi prioriterar.

Mål och indikatorer för vårt mångfaldsarbete fastställs årligen i budget av kommunfullmäktige och följs upp i årsredovisningen. Arbetsplatsundersökningen är ett viktig  instrument i redovisningen.

Mångfaldsplan 2017 2018

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 februari 2017