Anslagstavla

Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra ska anslås på den kommunala anslagstavlan.

De kommunala förbund som kommunen är medlem i, har egna anslagstavlor.

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Anslag av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Inget aktuellt möte

Kommunstyrelsen

Inget aktuellt möte

Grund- och förskolenämnden 

Inget aktuellt möte

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inget aktuellt möte

Kultur- och fritidsnämnden

Inget aktuellt möte

Socialnämnden

Inget aktuellt möte

Socialnämndens individutskott

Möte: 2018-01-16

Anslås: 2018-01-18
Nedtas: 2018-02-08 

Stadsbyggnadsnämnden

Inget aktuellt möte

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott 

Inget aktuellt möte

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och arbetsutskott

Inget aktuellt möte

Äldrenämnden

Möte 2017-12-19

Anslås: 2018-01-09
Nedtas: 2018-02-05

Södertörns upphandlingsnämnd 

Södertörns överförmyndarnämnd 

Protokollen finns tillgängliga hos respektive nämnds kansli och hos kommunstyrelsens kansli för protokoll avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Om du vill överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Förvaltningsbesvär

Den som berörs av ett beslut har rätt att få kommunens beslut prövad av domstol. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från de att du tagit del av beslutet.

Laglighetsprövning

Om du är kommunmedborgare har du rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad av domstol. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Närmare bestämmelser om laglighetsprövning finns i kommunallagen.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 december 2017