Koulukyydit, SL-kortti

Fotograf: Sussi Larsson, Mostphotos

Koulukyytiä haetaan tältä sivulta löytyvien sähköisten palveluiden kautta. Hakemukset jätetään kunnalle viimeistään 1. huhtikuuta ennen jokaisen uuden lukuvuoden alkamista. Mikäli kunta saa hakemuksesi tämän päiväyksen jälkeen, sitä ei ehkä ehditä käsitellä ennen uuden lukukauden ensimmäistä koulupäivää. Koulukyytihakemus voidaan jättää koska tahansa lukukauden aikana. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

Koulukyyti voidaan myöntää oppilaalle seuraavilla perusteilla

Oikeus koulukyytiin voidaan perussääntönä myöntää Haningessa kirjoilla oleville peruskoulun, erikoisperuskoulun tai erikoislukion oppilaille. Jokaisella oppilaalla on sen lisäksi oltava koulukyydin tarve etäisyys-, liikenneturvallisuus- tai liikuntaesteisyyssyistä, tai muiden erityisolosuhteiden vuoksi.

Koulukyydin tarve kodin ja koulun välisen etäisyyden vuoksi
Edellytyksenä koulukyydin oikeuden myöntämiselle on, että lyhimmäksi oppilaan kodin ja perussijoituskoulun väliseksi matkaksi lasketaan:

- 2 km ensimmäisenä kouluvuotena
- 3 km toisena kouluvuotena
- 4 km kolmantena - yhdeksäntenä kouluvuotena

Lyhimmällä matkalla tarkoitetaan tietä, jota pitkin oppilas itse voi kävellä ja joka on liikenneturvallisuusnäkökulmasta tyydyttävä.

Koulukyydin tarve liikenneturvallisuussyistä
Oikeus koulukyytiin voidaan myöntää oppilaalle myös silloin, kun kodin ja koulun välinen tie vallitsevan liikennetilanteen takia vaarantaa oppilaan turvallisuuden. Mikäli liikennetilanteen katsotaan vaarantavan oppilaan turvallisuuden ainoastaan talvisaikaan, oppilaalle voidaan myöntää oikeus talvikyytiin 1. marraskuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana.

Koulukyydin tarve toimintahäiriön vuoksi
Oikeus koulukyytiin voidaan myöntää toimintahäiriön omaavalle oppilaalle, mikäli toimintahäiriö selvästi vaikeuttaa oppilaan mahdollisuutta liikkua kodin ja koulun välillä. Hakemuksen mukana on jätettävä kuvaus oppilaan toimintahäiriön laadusta ja siitä, millä tavalla toimintahäiriön katsotaan selvästi vaikeuttavan oppilaan liikkumista kodin ja koulun välillä.

Mikäli oppilaan tarve saada kyytiä kodin ja koulun välillä johtuu kouluaikana tai koulumatkalla sattuneesta tapaturmasta, on kunnan yhteistapaturmavakuutuksesta vastaavan vakuutusyhtiön ensin otettava kantaa siihen, korvaako vakuutus kyydit.

Koulukyydin tarve muiden erityisolosuhteiden vuoksi
Oikeus koulukyytiin voidaan myöntää oppilaalle muiden erityisolosuhteiden vuoksi silloin kuin asia katsotaan sopivaksi ja muut koulukyytiä koskevat vaatimukset täyttyvät. Koulukyytiä haettaessa erityisolosuhteiden vuoksi, on hakemuksesta selvittävä mitkä nämä olosuhteet ovat ja millä tavalla ne vaikeuttavat oppilaan liikkumista kodin ja koulun välillä.

Koulukyyti myönnetään oppilaan kodin ja koulun välillä

Oikeus koulukyytiin voidaan myöntää ainoastaan oppilaan kodin ja koulun välillä. Kyytiä ei myönnetä vapaa-aikakotiin tai lyhytaikahoitopaikkaan. Mikäli oppilaalla on paikka vapaa-aika- tai lyhytaikahoitotoiminnassa, oikeus kouukyytiin voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun oppilas menee suoraan koulukyydistä koulutoimintaan tai suoraan koulutoiminnasta koulukyytiin. Tästä säännöstä poiketaan erityisperuskoulun, erityislukion ja kunnanyhteisen opintostudion paikan omaavien oppilaiden suhteen. Näille oppilaille tulee myöntää oikeus koulukyytiin kodin ja vapaa-aikatoiminnan tai lyhytaikahoidon välillä, edellyttäen että koulukyydin muut ehdot täyttyvät.

Koulukyydin myöntäminen kunnan osoittamaan kouluun ja oppilaan valitsemaan kouluun

Koulukyytiä koskevat säännöt eroavat riippuen siitä, käykö oppilas kunnan hänelle osoittamaa koulua vai onko hän valinnut toisen koulun (kunnallisen tai yksityisen). Myös erityislukion oppilaita koskevat säännöt eroavat toisistaan riippuen siitä, onko oppilas kunnan erityislukiossa vaiko toisen kunnan erityislukiossa tai yksityisessä erityislukiossa.

Oppilaat, jotka käyvät kunnan heille osoittamaa koulua, saavat oikeuden koulukyytiin jos he täyttävät koulukyytiä koskevat perusvaatimukset. Perusvaatimukset ovat, että oppilas käy peruskoulua, peruserityiskoulua tai erityislukiota, että hän on Haningen kunnassa kirjoilla ja että hänellä on koulukyydin tarve etäisyyden, liikenneturvallisuuden, toimintahäiriön tai muiden erityisolosuhteiden vuoksi.

Oppilaan, joka ei käy kunnan hänelle osoittamaa koulua (kunnallista tai yksityistä), on ensin täytettävä perusvaatimukset. Lisäksi, koulukyyti valittuun kouluun ei saa tulla kalliimmaksi kuin koulukyyti kunnan osoittamaan kouluun. Sama ehto pätee niihin erityislukion oppilaisiin, jotka käyvät kunnan oman erityislukion sijasta toista erityislukiota. 

Koulukyyti kunnan ulkopuolella sijaitseviin yksityisiin kouluihin voidaan myöntää ainoastaan julkisilla kulkuvälineillä.

Vuoroasuminen

Oikeus koulukyytiin voidaan myöntää oppilaille, jotka asuvat vuorotellen kahden vanhempansa luona.
Oikeutta koulukyytiin ei myönnetä huoltajan asuessa kunnan ulkopuolella.

Koulukyyti järjestetään bussilla, taksilla tai veneellä

Koulukyytiä tarjotaan ensi sijassa tavallisen joukkoliikenteen kautta (SL). Oppilaalle annetaan tällöin bussikortti, joka on voimassa koko lukuvuoden.

Koulukyyti voidaan myös järjestää taksilla esimerkiksi silloin, kun oppilas ei jostakin syystä pysty käyttämään tavallista joukkoliikennettä. Mikäli haluat, että lapsesi matkustaa taksilla liikenneturvallisuussyistä, on sinun perusteltava, miksi liikennetilanne on lapsellesi vaarallinen. Mikäli haluat lapsesi matkustavan taksilla toimintahäiriön vuoksi, on hakemukseesi liitettävä lääkärintodistus, josta selviää että oppillaalla on tämä tarve. Samat säännöt pätevät myös silloin, kun haluat lapsesi matkustavan taksilla jonkin muun erityisolosuhteen takia.

Erityistapauksissa koulukyyti voidaan järjestää myös veneellä.

Oppilaat, joille on myönnetty oikeus koulukyytiin julkisilla kulkuvälineillä (SL)

Peruskoulun, peruserityiskoulun ja erityislukion oppilaat, joille myönnetään oikeus koulukyytiin julkisilla kulkuvälineillä (SL), saavat bussikorttinsa joko kunnallisesta peruskoulustaan tai kotiin postissa.

Mitä tehdä, jos bussikortti on hukkunut
S
L:n hukkumistakuu aktivoidaan rekisteröimällä oppilaan kortin numero Mitt SL -tilille SL:n kotisivulla. Rekisteröinti voidaan tehdä joko oppilaan tai huoltajan tilille. Mikäli kortti on hukkunut, siitä tehdään ilmoitus Mitt SL -tilin kautta. Uusi kortti lähetetään postissa kortin rekisteröinnin yhteydessä annettuun osoitteeseen.

Mitt SL-tilin saa omistaa 16 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorempien oppilaiden kortit voidaan rekisteröidä huoltajan tai muun aikuisen tilille. Kunta ei korvaa hukkuneita bussikortteja.

Lisätietoja Mitt SL -tilistä ja hukkumisilmoituksesta löydät täältä:

SL:s förlustgaranti

Oppilaat, joille on myönnetty oikeus koulukyytiin taksilla

Kun oppilaalle on myönnetty oikeus koulukyytiin taksilla, oppilaan koulu jättää tilauksen taksiliikenteen harjoittajalle. Taksiliikenteen harjoittaja koordinoi kaikki tilaukset jokaisen oppilaan kouluaikojen mukaan. Huoltajalle ilmoitetaan, mihin aikaan oppilas haetaan ja jätetään. Mikäli haluat kysyä haku- ja jättämisajankohdista, ota yhteyttä suoraan taksiliikenteen harjoittajaan (yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeanpuoleisesta sarakkeesta).

Kyyti organisoidaan mahdollisimman tehokkaasti yhteismatkustusperiaatteella. Siksi on tärkeää, että jokainen ottaa huomioon myös muiden matkustajien tarpeet ja kunnioittaa edeltä määrättyjä tienvalintoja, aikoja sekä haku- ja jättämispaikkoja. Matkareitti saattaa muuttua lukukauden kuluessa, eikä sitä tarvitse sopeuttaa yksittäisten henkilöiden toivomusten mukaan. 

Jos et ole tyytyväinen taksilla suoritettuun koulukyytiin
Taksilla suoritetun koulukyydin laatutaso on riippuvainen siitä, että mahdollisista virheistä ja puutteista ilmoitetaan kunnalle. Yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Lukiolaisten SL-kortti

Koululain määräykset koulukyydistä eivät koske lukion oppilaita. Lukion oppilaiden matkoja ohjaa sen sijaan erillinen lainsäädäntö (Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1120). Ne oppilaat, jotka täyttävät vaatimukset, saavat lukioltaan SL-kortin. Korttia ei tarvitse hakea.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 augusti 2017