Skolskjuts och SL-kort

Fotograf: Sussi Larsson, Mostphotos

Du ansöker om skolskjuts genom att använda e-tjänsterna här på sidan. Inför ett nytt läsår ska ansökningar lämnas till kommunen senast 1 april. Ansökningar som kommer till kommunen efter detta datum kanske inte hinner handläggas innan första skoldagen på det nya läsåret. Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Ansökningar handläggs fortlöpande.

Elever som kan få skolskjuts

Huvudregeln är att skolskjuts kan beviljas för elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan och som är folkbokförda i Haninge kommun. Varje elev måste även ha ett behov av skolskjuts till följd av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Behov av skolskjuts på grund av avstånd mellan hem och skola
För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

  • 2 km för elever i skolår 1
  • 3 km för elever i skolår 2
  • 4 km för elever i skolår 3-9 och för elever i gymnasiesärskolan

Med kortaste väg menas en väg som eleven själv kan gå och som är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Behov av skolskjuts på grund av trafikförhållande
Skolskjuts kan beviljas om trafikförhållandena på vägen mellan elevens hem och skola är sådan att elevens säkerhet är i fara. Bedöms trafikförhållandena endast vara sådana att elevens säkerhet är i fara vintertid kan vinterskjuts beviljas för perioden 1 november till 31 mars.

Behov av skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning
Skolskjuts kan beviljas om eleven har en funktionsnedsättning som påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan elevens hem och skola. Har eleven en sådan funktionsnedsättning måste det i ansökan lämnas en beskrivning av vilken funktionsnedsättning eleven har och hur funktionsnedsättningen påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan hemmet och skolan.

Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan på grund av en olycksfallsskada som eleven drabbats av under skoltid eller på väg till eller från skolan ska det försäkringsbolag där kommunen har sin kollektiva olycksfallsförsäkring först ta ställning till om de står för transporten.

Behov av skolskjuts på grund av annan särskild omständighet
Skolskjuts kan beviljas om en elev har en annan särskild omständighet i de fall skolskjuts bedöms vara en lämplig åtgärd och övriga krav för skolskjuts är uppfyllda. Har eleven en sådan annan särskild omständighet måste det i ansökan lämnas en beskrivning av vilken omständighet eleven har och hur omständigheten försvårar för eleven att själv ta sig mellan hemmet och skolan.

Skolskjuts sker mellan elevens hem och skola

Skolskjuts kan bara beviljas mellan elevens hem och skola. Skolskjuts beviljas inte till eller från fritidshem eller korttidstillsyn. Har en elev en fritidshemsplats eller korttidstillsyn kan skolskjuts bara beviljas vid de tillfällen eleven går direkt från skolskjutsen till skolverksamheten eller går direkt från skolverksamheten till skolskjutsen. Undantag från detta har elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och elever som har en plats i en kommungemensam lärstudio. Sådana elever ska, under skoldagar, beviljas skolskjuts mellan hemmet och fritidshemmet eller korttidstillsynen förutsatt att övriga krav för skolskjuts är uppfyllda.

Skolskjuts till den skola där kommunen skulle placera eleven och till vald skola

Reglerna för skolskjuts är olika för elever som går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven och elever som valt att gå i annan skola (kommunal eller fristående). För elever i gymnasiesärskola är reglerna olika för elever som går i kommunens gymnasiesärskola och elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola eller en fristående gymnasiesärskola.

Elever som går i den skola där kommunen skulle placera eleven måste uppfylla de grundläggande kraven. Dessa krav är att eleven går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, eleven måste vara folkbokförda i Haninge kommun och eleven måste ha ett behov av skolskjuts till följd av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Elever som inte går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven (kommunal eller fristående) måste först uppfylla de grundläggande kraven. Därtill kommer att den sökta skolskjutsen inte får bli dyrare till den valda skolan jämfört med kostnaden för skolskjutsen till den skola där kommunen skulle ha placerat eleven. Samma sak gäller elever som går i en annan gymnasiesärskola än kommunens egna. Jämförelsen görs då med den skolskjuts eleven hade beviljats till kommunens gymnasiesärskola.

Beviljas skolskjuts för elever som går i en fristående skola utanför kommunen kan det bara ske med kollektivtrafik.

Växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas för elever som bor växelvis hos två föräldrar. Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i en annan kommun.

Skolskjuts sker med buss, taxi eller båt

Skolskjuts beviljas i första hand med vanlig kollektivtrafik (SL). Eleven får då busskort som gäller för ett läsår.

Skolskjuts kan även beviljas med taxi. Det kan ske i de fall en elev av någon anledning inte kan använda den vanliga kollektivtrafiken. Vill du att ditt barn ska åka taxi på grund av trafikförhållanden måste du beskriva vad som gör trafiksituationen farlig. Vill du att ditt barn ska åka taxi på grund av en funktionsnedsättning måste du lämna ett intyg som visar att eleven har ett behov av ett sådant färdmedel. Samma sak gäller om du vill att ditt barn ska beviljas taxi med anledning av en annan särskild omständighet.

I vissa fall kan skolskjuts anordnas genom båt.

Elever som beviljas skolskjuts med kollektivtrafik (SL)

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som beviljas skolskjuts med kollektivtrafik (SL) får busskortet av sin kommunala grundskola eller hemskickat med post.

Så gör du om busskortet förloras
SL har en förlustgaranti. För att den ska gälla måste vårdnadshavaren eller eleven registrera busskortets nummer på Mitt SL-konto. Förloras kortet och det förlustanmäls på Mitt SL-konto skickas ett nytt kort med post till den adress som angivits när kortet registrerades.

Man måste vara över 16 år för att få ha ett Mitt SL-konto. För yngre elever får vårdnadshavare eller annan vuxen registrera kortet på sitt konto. Kommunen ersätter inte borttappade busskort.

För mer information om Mitt SL-konto och förlustanmälan:

SL:s förlustgaranti

Elever som beviljas skolskjuts med taxi

När en elev beviljats skolskjuts med taxi lämnar elevens skola en beställning till taxibolaget. Taxibolaget samordnar alla beställningar utifrån när varje elev börjar och slutar sina skoldagar. Vårdnadshavare meddelas när eleven hämtas och lämnas vid hemmet. Har du frågor om tider för hämtning och lämning kan du kontakta taxibolaget (se kontaktuppgifter här på sidan).

Transporten organiseras för att uppnå god samåkning. Det är därför viktigt att visa hänsyn till andra passagerare och att respektera bestämd färdväg, tider och platser för av- och påstigning. Under läsåret kan resan förändras och behöver inte anpassas till enskildas önskemål om exempelvis tid för hämtning.

Om du är missnöjd med en skolskjutstransport med taxi
För att säkerställa att skolskjuts med taxi sker med hög kvalitet är kommunen beroende av att fel och brister rapporteras till kommunen. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

SL-kort för elever i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts. Resor för elever i gymnasieskolan regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1120). Elever som uppfyller kraven får ett SL-kort av sin gymnasieskola. Ingen ansökan behövs.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 augusti 2017