Särskilda behov, extra stöd

Förskolor och skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det. Om en elev inte når målen i ett visst ämne, eller riskerar att inte nå målen, ska skolan sätta in extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om dessa visar sig inte vara tillräckliga eller det redan från början står klart att så kommer vara fallet, ska rektorn se till att skolan utreder elevens behov av särskilt stöd.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, beslutar rektorn att det ska tas fram ett åtgärdsprogram. Där ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att delta i utformningen av åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att veta att förskolor och skolor har ett stort ansvar för att anpassa och erbjuda särskilt stöd inom den ordinarie verksamheten.

Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagoger och speciallärare arbetar på några förskolor och flera av kommunens skolor. Hur de arbetar kan se olika ut. Oftast ger specialpedagogen råd och handledning till förskolans och skolans personal i specialpedagogiska frågor. Specialläraren arbetar även direkt med särskilt stöd till elever i klassrummet, i en mindre grupp eller enskilt.

Kontaktuppgifter till specialpedagog och speciallärare finns på skolans webbplats.

Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter kan bland annat bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna avkoda skriftspråket. 

Rättigheter vid dyslexi

Elever med dyslexi ingår i begreppen ”elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av specialpedagogiska insatser”. Dessa elever har rätt till åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.

SPECIALpedagog, INRIKTNING HÖRSEL

Specialpedagogen ger råd och stöd till barn och elever med hörselnedsättning. Även lärare och övrig personal får handledning för att skapa en fungerande lärandemiljö för dessa barn och elever. Specialpedagogen hjälper också till med tekniskt utrustning och är aktiv i det förebyggande arbetet kring ljudnivåer i skolan.

Kontakt:

Annette Johnsson
Specialpedagog, inriktning hörsel
08-606 81 64
annette.johnsson@haninge.se

SPECIALPEDAGOG, INRIKTNING TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Specialpedagogen ger råd och pedagogisk handledning till skolans och förskolans personal i frågor kring tal, språk och kommunikation. Specialpedagogen arbetar ibland direkt med barnet eller eleven och samarbetar med logoped. Förskolechefen eller rektorn beslutar när specialpedagog kontaktas.

Kontakt:

Elizabeth Carlsson
Specialpedagog, inriktning språk, tal och kommunikation
08-606 82 76
elizabeth.carlsson@haninge.se

Karin Berghäll
Specialpedagog, inriktning språk, tal och kommunikation
08-606 85 05
karin.berghall@haninge.se

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017