Avgifter barnomsorg

Avgiften för barnomsorg är en månadsavgift som tas ut under 12 månader per år. Månadsavgiftens storlek beror på hushållets avgiftsgrundande inkomst och hur många barn som finns i hushållet. Taxan och taxebestämmelserna gäller både kommunal och enskilt driven barnomsorg.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare oavsett om barnet går i förskola, familjedaghem eller fritidshem.

Avgifter i förskoleverksamheten
(förskola/pedagogisk omsorg)
Gäller från 2018-01-01

Första barnet

 • För hushåll med lägre inkomst än 46 080 kr/mån:
  3 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 46 080 kr/mån:
  1 382 kr/mån (maxtaxa)

Andra barnet

 • För hushåll med lägre inkomst än 46 080 kr/mån:
  2 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 46 080 kr/mån:
  922 kr/mån (maxtaxa)

Tredje barnet

 • För hushåll med lägre inkomst än 46 080 kr/mån:
  1 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 46 080 kr/mån:
  461 kr/mån (maxtaxa)

Fjärde barnet

Ingen avgift

Avgifter i skolbarnomsorgen
(fritidshem/pedagogisk omsorg)
Gäller från 2018-01-01

Första barnet

 • För hushåll med lägre inkomst än 46 080 kr/mån:
  2 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 46 080 kr/mån:
  922 kr/mån (maxtaxa)

Andra barnet

 • För hushåll med lägre inkomst än 46 080 kr/mån:
  1 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 46 080 kr/mån:
  461 kr/mån (maxtaxa)

Tredje barnet

 • För hushåll med lägre inkomst än 46 080 kr/mån:
  1 procent av inkomsten
 • För hushåll med högre inkomst än 46 080 kr/mån:
  461 kr/mån (maxtaxa)

Fjärde barnet

Ingen avgift


Maxtaxan för barn i förskolan sänks med 25 procent:

 • Från den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år. Detta görs för att följa skollagen om att vistelsen ska vara avgiftsfri 525 timmar om året.
 • För barn som har beviljats förskoleplats eller utökad vistelsetid på grund av ett behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 § skollagen utgår avgift endast för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar per vecka.

Förändrad inkomst

Inkomständring och andra uppgifter som påverkar avgiften ska du meddela omgående. Gör då så här:

 • Om ditt barn går i kommunal verksamhet eller i enskilt driven verksamhet där kommunen fakturerar, anmäl då förändrad inkomst i vår e-tjänst för barnomsorg
 • Om ditt barn går i en enskild verksamhet som själva fakturerar ska du anmäla förändrad inkomst dit.

Beräkning av avgiften, delad faktura, återbetalning med mera

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstlaget tjänst samt överskott i inkomstlaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej den del som utgör ersättning för merkostnad)
 • sjukpenning
 • sjukbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • kontant arbetsmarknadsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera

Hushåll – avgiftspliktiga personer

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda inkomst. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

 • har eller haft gemensamma barn eller
 • är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Delad faktura

För förälder som har gemensam vårdnad om barnet men inte bor ihop är oftast platsinnehavaren den där barnet är folkbokfört.

Om du och barnets andra förälder inte bor ihop men har gemensam vårdnad om barnet, är det den förälder som bor där barnet är folkbokfört som är platsinnehavare. Om ni båda vill vara platsinnehavare, så kan ni meddela det. Då bestäms avgiften utifrån båda hushållens inkomster och föräldrarna betalar var sin del av avgiften.

Om du har betalat för mycket

Avgiften gäller från och med första inskolningsdagen och så länge platsen står till ditt barns förfogande. Det vill säga under semester, barns sjukdom, uppsägningstid och under personalens planeringsdagar (max fem/läsår).

Återbetalning av månadsavgift kan ske:

 • Om ditt barn varit sjukt mer än 21 kalenderdagar i följd. Då dras 1/30 av månadsavgiften av från den 22:a dagen. Du som förälder ska själv ansöka om avdraget och på begäran kunna uppvisa läkarintyg.
 • Om ditt barns förskola/barnomsorg tvingats stänga en hel dag och ingen annan plats erbjudits kan du ansöka om att få avdrag på din avgift.

Om du vill säga upp ditt barns plats

Om du inte längre vill ha kvar ditt barns plats ska du anmäla det skriftligt till utbildningsförvaltningen. Uppsägningstiden är en månad. Det gäller även om du flyttar ditt barn från kommunal till fristående verksamhet.

Om du inte betalar avgiften

Du ska betala avgiften senast på förfallodagen. Om du betalar för sent kommer du att debiteras dröjsmålsränta. Om du inte betalar avgiften skickas ett inkassokrav och du kan bli av med ditt barns plats.

Observera att även om du blir av med ditt barns plats så måste du betala din skuld.

Om du blivit av med ditt barns plats kan du ansöka om en ny plats, men för att få en ny plats måste du ha betalt skulden.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 november 2017