Schweizerdalen VA-utbyggnad

Arbetet med att bygga ut vatten och spillvattenledningar (LTA-system) samt elledningar inom Schweizerdalens område beräknas påbörjas i november/december 2016. Vissa vägar kommer också att byggas ut åt Schweizerdalens tomtägarförening.

Aktuellt om Schweizerdalen

2017-08-30

Entreprenören har snart passerat den trånga S-kurvan på Nämdövägen, nr 13-15 och 20-22.

Arbetena med att fylla ut området för den nya vägen Nämdöstigen är nästan färdiga. Utfyllnaden av de nya tomterna kommer att fortgå under hela entreprenadtiden. Även arbetena med den nya vägen, Nämdöhöjdstigen, har påbörjats.

De boende på Malmvägen, Gränövägen och början av Runmarövägen som skickat in att de vill ha ändrade servislägen har fått sina nya lägen godkända. Entreprenören kommer att markera ut alla servislägen ett par veckor innan de börjar gräva.

Kommunens bygglovsavdelning meddelar att inga bygglov inom kvartersmark kommer att ges förrän 2018-07-04. Andra lov och anmälningar kommer att hanteras som vanligt. Skickas ansökningar om bygglov in i förtid kommer de sökande ges möjlighet att återkalla ansökan, om ansökan inte återkallas kommer ärendet tas i Plan- och byggutskottet (PBU) för avslag. Avslag i PBU innebär en avgift på mellan 2 000 och 10 000 kr beroende på omfattning av ansökan. Under våren 2018 när det är troligt att det kan bli högst 10 + 10 veckor för att få fram en komplett ansökan till 2018-07-04 kommer ärenden börja hanteras för beslut. Beslut om bygglov kommer dock att avvakta tills genomförandetiden börjar löpa.

2017-06-21

Under vecka 27 ska vägarna i området dammbindas och sedan går entreprenören på en välförtjänt semester under veckorna 28-30.

2017-05-31

Under perioden 1/6 – 22/6 kommer infarten till Edesövägen från Dalarövägen vara avstängd då entreprenören ska trycka ledningar under Dalarövägen. För att komma in i området används istället infarterna vid Malmvägen eller Runmarövägen.

Entreprenören fortsätter att gräva och spränga för VA i Nämdövägen. De är vid Nämdövägen 26-28. 

Arbetet med förläggning av el och belysning pågår vid Nämdövägen/Mörtövägen.

2017-04-21

Entreprenören arbetar för fullt och är för tillfället ungefär vid Runmarövägen 30. På Runmarövägen går arbetet snabbt eftersom det inte finns något berg i vägen. På Nämdövägen är entreprenören ungefär vid Nämdövägen 38. Här går arbetet långsammare då det krävs sprängning.

Under v.17 kommer arbetet med förläggning av Vattenfalls nät att börja. Entreprenören måste då gräva om hela sträckningen igen.

2017-03-09

Nu har entreprenören hunnit påbörja sitt arbete och kommit en bit. Med spill- och vattenledningar har de passerat fastigheter längs med Ängsövägen och Mörtövägen. Där återstår att förlägga el och belysningskablar samt att sätta belysningsfundament. För närvarande pågår arbeten i närheten av korsningen Nämdövägen/Mörtövägen samt att de påbörjat arbetena på Runmarövägen.

Så fort tjälen gått ur marken kan förhoppningsvis arbetet med att förlägga elkablarna att påbörjas, då kommer vissa delar behöva grävas upp igen.

Det har bitvis varit mycket berg och därmed en massa sprängningar. 

2016-11-18
Entreprenör är Berg och Byggteknik i Norberg AB som har byggt ut många LTA-system under åren. För närvarande har vi inte fått någon tidplan av entreprenören mer än att arbetena ska påböjas vid Ängsövägen och Nämdövägen i slinga från Edesövägen och runt till Nämdövägen 33 och ner till Runmarövägen samt Runmarövägen ner till Edesövägen. 

Hela entreprenaden ska vara utbyggd och klar för slutbesiktning 15 maj 2018.

Inom kort kommer information att gå ut till varje fastighetsägare om servisläge och förbindelsepunkt samt ett så kallat frischaktavtal som innebär att eventuellt berg på fastigheten sprängs bort 1,5-2 m in på fastigheten.  Vi ber er svara på servisläget/förbindelsepunkten och frischaktavtalet snarast möjligt för att entreprenörens arbete ska löpa utan hinder.

Då berg behöver sprängas för ledningarna på vissa sträckor kommer fastighetsbesiktning att ske genom vår konsult Projektengagemang som skickar ut information om detta. I samband med det kommer också ett vattenprover tas före och efter sprängningsarbetena genom Projektengagemang. 

LTA-system innebär att ett grunt förlagt ledningssystem med värmekabel inom isolerlåda läggs med botten på ca 1 m djup. Servisledningar dras fram till ca 0,5m utanför varje fastighet vilket benämns förbindelsepunkten. Därifrån ska fastighetsägaren dra sina ledningar in på tomten fram till huset. På fastighetsägarens spillvattenledning sätts en pumpstation av fastighetsägaren som tillhandahålls av kommunen. Pumpstation levereras först då kommunala systemet är utbyggt, slutbesiktigat och godkänt.

Informationsmöte kommer att hållas senare.

2016-09-16
Kommunen har behövt förlänga anbudstiden pga kompletterande projektering. Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 19 september. Därefter kommer upphandling av entreprenör att ske.
Vi kommer att gå ut med mer information när vi vet vilken entreprenör det blir och när arbetena kommer att påbörjas. Planen är att arbetena i sin helhet vara klara för slutbesiktning 2018-05-15.

2016-01-04
Schweizerdalen är det första området att bli anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet av de områden i Dalarö som ännu inte har kommunalt vatten och avlopp. Att ansluta de fastigheter inom Schweizerdalen till det kommunala vatten- och avloppsnätet är bra för miljön då utsläpp från enskilda avlopp till Jungfrufjärden minskar. Kommunalt vatten och avlopp är också en förutsättning för de boende i området för att få större byggrätter.

De arbeten som fastighetsägarna kommer att behöva göra på sin egen tomt kommer att kunna starta först efter det att kommunens arbete är klart och ledningarna slubesiktade samt godkända.

I och med att detaljplanen nu vunnit laga kraft kan arbetet med att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp påbörjas.
Kommunens VA-avdelning ska upphandla entreprenör som sedan kommer att utföra utbyggnaden. VA-arbetena beräknas påböras hösten 2016.

Länk till detaljplanedokument:
Dalarö etapp 1, Schweizerdalen/Vadviken

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2017