Stadsutvecklingsplan för Haninge stad - fördjupning av översiktsplanen

Arkitektritad bild på ett tänkt framtida torg utanför kommunhuset. Fotograf: Mandaworks

Arbetet med att bygga en stadskärna i Haninge pågår för fullt. Stora summor har investerats och kommer att investeras i ett flertal satsningar. Infrastrukturprojekt, bostadsprojekt och nya offentliga lokaler. För att Haninge stadskärna ska upplevas som attraktiv, vara funktionell och trevlig att vistas i behövs en idé för hur hela staden så småningom ska se ut och fungera. I stadsutvecklingsplanen ser ni ett förslag till detta.

Granskning och slutlig revidering

Mellan 2017-10-02 och 2017-12-01 var Stadsutvecklingsplan för Haninge stad utställd för granskning. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter. 40 yttranden lämnades in till kommunen från statliga och regionala instanser, grannkommuner, föreningar, fastighetsägare, privatpersoner och internt från kommunens nämnder, politiska partier, bolag och förbund. Efter granskningen pågår den slutliga revidering av planen inför att den förs till antagande i kommunfullmäktige under våren 2018. 

När stadsutvecklingsplanen är klar publiceras den på hemsidan. Nedan finns länk till granskningsversionen av planen.

Ladda ner Stadsutvecklingsplan - granskningsversion

 

Samråd

Mellan 2016-12-01 och 2017-03-12 var stadsutvecklingsplanen på samråd. Synpunkter från samrådet finns samlade i samrådsredogörelsen. I den har kommuen svarat på hur stadsutvecklingsplanen har reviderats utifrån synpunkterna.  

Ladda ner samårdsredogörelsen

 

Vad är en stadsutvecklingsplan?

Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad är en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2016. Den avgränsas geografisk till Vega, Handen och delar av Brandbergen. Detta område benämns som Haninge stad i planen. Stadsutvecklingsplanen ska redovisa huvuddragen i markanvändning, kvartersstruktur, gatunät och innehåll i en framtida Haninge stad. Planen ska säkerställa att framtida förändring av stadens mark- och vattenanvändning leder staden mot en långsiktigt hållbar tillväxt och förverkligande av visionen i utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Haninge från 2011.

 

Miljöbedömning av stadsutvecklingsplanen

I princip alla översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner omfattas av krav på miljöbedömning enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Miljöbedömningen dokumenteras i en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den omfattar den avgränsning som Länsstyrelsen bedömt nödvändig när det gäller innehåll, omfattning och detaljeringsgrad.

Ladda ner miljökonsekvensbeskrivning av stadsutvecklingsplanen

Så här går processen till

Copyright: Haninge kommun

  • 2015/2016: Upprättande av planförslag
  • Vinter 2016/2017: Samråd
  • Vår/Sommar 2017: Revidering
  • Höst 2017: Granskning
  • Vinter 2017/2018: Slutlig revidering
  • Vår 2018: Antagande

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 mars 2018