Ribby 1:446 (Ribbyskolan)

Flygbild över Ribby Fotograf: Haninge kommun

Bakgrund

Inflyttningen till Västerhaninge skapar behov av fler förskole- och grundskoleplatser i kommundelen. Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-26 § 188 om planuppdrag som innebär att förutsättningarna för en utökning av förskole- och grundskoleverksamheten vid Ribbyskolan ska prövas. Planuppdraget innebär att planområdet prövas för en ny förskolebyggnad om ca 1600 kvadratmeter bruttoarea och en utökning av grundskoleverksamheten som motsvarar ca 4500 kvadratmeter bruttoarea. Gällande detaljplan reglerar användningen av marken inom föreslaget planområde med kvartersmark för skola och kontor och allmänplatsmark med natur och lokalgata.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av bebyggelsen inom planområdet för att rymma en utökning av förskole- och skolverksamheten. Detaljplanen syftar också till att skydda naturmarken inom planområdet och till att möjliggöra en dagvattenhantering som motverkar ett ökat utflöde av dagvatten från planområdet.

Granskningshandlingar (1 juni 2017 - 29 juni 2017)

Försättsbrev, granskningshandling 2017-06-01

Plankarta, granskningshandling 2017-06-01

Planbeskrivning, granskningshandling 2017-06-01

Granskningsutlåtande 2017-06-01

Granskningshandlingar (21 december 2016 - 20 januari 2017)

Försättsbrev granskning 2

Planbeskrivning, granskning 2

Plankarta, granskning 2

Granskningsutlåtande, granskning 2

Granskningshandlingar (26 april -1 juni 2016)

Samrådshandlingar

Utredningsmaterial

Planskede

Uppdrag: 26 augusti 2013
Samråd: 6-18 december 2015
Granskning: 26 april - 1 juni 2016
Granskning 2: 21 december 2016 - 20 januari 2017
Granskning 3: 1 juni - 29 juni 2017
Antagande:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2018