Nyfiken park

Symbol för Nyfiken park Fotograf: Haninge kommun

Tungelsta trädgårdpark

Nu är programmet för Tungelsta Trädgårdspark klart. Hjärtligt tack till alla som deltog med värdefulla synpunkter!

Vi kommer att finns i Trädgårdsparken på lördagen den 9e december för att svara på frågor.


Nyfiken park – en medborgardialog framtagen av Haninge kommun

Vi vill att de som bor, arbetar och besöker Haninge trivs och använder våra parker. Genom konceptet Nyfiken park frågar vi hur besökarna vill påverka och utveckla olika parker i kommunen. Utifrån de synpunkter som kommer in från dialogen bearbetas synpunkterna och ett program för parken tas fram. För närvarande är det Åbyparken i Västerhaninge som förbättras enligt detta koncept. Under hösten 2017 kommer vi till Tungelsta trädgårdspark.

Arbetet med att förädla parken pågår under ett par år. För att fokusera på dialogens innehåll och samtidigt genomföra förändringar på ett genomtänkt sätt har vi tagit fram en verktygslåda. Här finns bland annat processbeskrivning, checklistor och mallar.

 

Nyfiken park pågick i Sågenparken 2011-2015, startade i Brandbergsparken 2013 och i Åbyparken 2015.

Bilden visar grunden för Nyfiken park: Workshop -> Idéskiss -> Reaktioner -> Program. Copyright: Haninge kommun.

Parker som är utformade utifrån Nyfiken park konceptet

Sågenparken 2011-2015
Brandbergsparken 2013-2016

Vad händer i Åbyparken?

För närvarande arbetar vi med Åbyparken. Arbetet påbörjades 2016 och beräknas vara färdigt under 2017.

Illustrationen visar området för Åbyparken.

Under våren kommer lekplatsen att färdigställas med bland annat nya studsmattor. En ny grillplats kommer att göras i ordning i närheten av dammarna och det blir en ny gångstig till Johanneslund. I och med att grillplatsen görs i ordning kommer fotbollsmålen att flyttas. Motionsslingan kommer att märkas ut och nya soffor sättas upp längs gångvägen.

Planering pågår för förbättringen av miljön runt Åbyvägen.  

Under föregående år har vi bland annat genomfört följande förbättringar:

  • Lekplatsen har rustats upp. Nu finns det tre stycken lekhus och en ny lekställning, sandlådan har byggts om och det finns nya sarger runt lekmiljöerna. 
  • Parkmiljön runt lekplatsen har förbättrats med grillplats, bänkbord och planteringar.
  • En välkomnande entré mot Ringvägen har utformats med träd, lökplantering samt ordentliga gångstigar.
  • Gångvägnätet i parken är utökat så att det bildar en kilometerlång motionsslinga.
  • Belysningen längs gångstigarna är också utbytt.
  • I skogspartierna har vi lyft trädkronor för en tryggare upplevelse och gallrat träd för att kunna bevara och utveckla skogsbeståndet på lång sikt.
  • En trevligare miljö har skapats i Hundrastgården, det har även satts in agilityhinder och naturliga hinder.

För mer information klicka nedan:

Sammanställning av synpunkter, Åbyparken

Program för Åbyparken

På gång hösten 2016

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 december 2017