Naturvård

Tyresta nationalpark. Foto: Malin Löfgren Fotograf: Malin Löfgren

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse, och samtidigt möta behoven som människor har av att använda naturen.

Vi behöver naturen

Naturens resurser ger oss människor rent vatten, mat, skydd mot översvämningar och stormar, samt många fler tjänster. Utan naturens resurser överlever vi inte. Avgörande för naturens förmåga att säkerställa tillgången på naturresurser är att det finns stabila och välfungerande ekosystem som kan hantera störningar tillexempel sjukdomsangrepp hos djur eller växter, olika miljökatastrofer eller allvarliga utsläpp. Om det finns både en genetisk och artmässig variation av djur och växter så tål naturen dessa störningar bättre.

Därför behöver vi bevara den biologiska mångfalden

Ju större den biologiska mångfalden är i naturen, desto bättre rustad är människan att möta framtidens utmaningar till exempel i form av ett ändrat klimat. Att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är avgörande för att långsiktigt garantera välfungerande ekosystem vilket i förlängningen är en förutsättning för människans fortsatta överlevnad.

Hotade och fridlysta arter

En hotad art

Dessa är växter eller djur som är på väg att försvinna och att bevara dem är en viktig del av natur-vården. I den så kallade Rödlistan finns information om vilka arter som är hotade. En expertkommitté hos ArtDatabanken bestämmer vilka arter som är hotade och hur starkt hotet mot arten är.

Om en art är klassad som hotad är den inte automatiskt skyddad med lagar men det finns åtgärdsprogram som syftar till att bevara känsliga naturtyper och hotade arter. Ett trettiotal åtgärdsprogram som gäller för antingen känslig natur eller särskilda arter finns inom Haninge.

Läs mer om åtgärdsprogram på Naturvårdsverkets hemsida

Fridlysta arter

Dessa är skyddade i lagstiftningen. Fridlysning innebär oftast att man inte får skada, gräva upp, ta frön från eller plocka växter samt döda, fånga eller skada djur och deras ägg, rom eller bon. Man kan söka dispens för insamling av fridlysta arter.

De organismer som är fridlysta, och som förekommer i Stockholms län finns listade på Länsstyrelsens hemsida

Huggorm, snok och hasselsnok är fridlysta

Alla grod- och kräldjur är fridlysta, till exempel alla ormar. Det är inte tillåtet att fånga eller döda ormar i naturen. För huggorm på tomtmark gäller dock undantag från reglerna. Om det finns huggorm på tomten får man flytta den och om ingen annan lösning finns får man i sista hand döda huggormen.

Undantag från fridlysningens grundregler gäller också för studier av grod- och kräldjur. I begränsad mängd får man samla in ägg (rom) och larver (yngel) för att studera dem. Men djuren ska så snart som möjligt sättas tillbaka på samma plats där man fångade dem. Om det är vuxna grod- eller kräldjur får de fångas in för att studeras men inte flyttas från platsen och släppas fria så snabbt som möjligt.

Snok och hasselsnok får aldrig flyttas eller dödas utan tillstånd. Man kan begära dispens från fridlysning hos Länsstyrelsen.

Fredade arter

Utöver fridlysningen är vissa djur fredade. Alla däggdjur och fåglar är fredade med undantag för skyddsjakt på vissa arter och under jakttid. Utöver däggdjur och fåglar är flodpärlmussla och flera fiskarter fredade.


Södertörnsekologerna

Haninge ingår tillsammans med åtta andra kommuner i samarbetet Södertörnsekologerna. Ekologer, miljöinspektörer och planerare som är anställda hos kommunerna ingår i samarbetet.

Södertörnsekologerna började sin verksamhet 1990 med en inventering av naturmiljöer i Södertörnsområdet där man trodde att hotade växter och djur fanns. Efter den första inventeringen genomfördes många fler.

Läs mer på Södertörnekologernas webbplats

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 november 2017