Kolartorp, etapp 3

Fotograf: Haninge kommun

Gator och VA är färdigbyggt. Gatukostnader debiteras. Bygglov kan sökas.

 

 


Lantmäteriförrättning

Kommunen har ansökt om två lantmäteriförrättningar.

Den ena gäller överföring av tomtmark till allmän platsmark gata och släntintrång på tomtmark. Kommunen har genom avtal med samtliga fastighetsägare fått tillträde till marken, vilket är mycket positivt då det underlättar utbyggnaden. Själva förrättningen avslutas då utbyggnaden av vägarna har genomförts.

Den andra förrättningen gäller marksamfällighet för befintlig vägmark Söderby S:45. Den 4 februari tog Lantmäteriet beslut i ärendet och därmed har kommunen fått tillträde till marken.

Kostnader och avgifter

Kostnader för anläggning av gatorna inom området belastar fastighetsägarna enligt den gatukostnadsutredning som antogs av kommunstyrelsen 2015-04-27. Avgifter för vatten och avlopps tas ut enligt gällande taxa. 

Karta över Kolartorp 3

Titta på stor kartbild här

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 november 2017