Om bygglov

JUST NU - Haninge kommun är i en spännande och expansiv fas. I kombination med lägre bemanning på bygglovsavdelningen innebär det att det under våren kan ta mer än tio veckor att få ett beslut på din ansökan – från den dagen den bedöms som komplett. Tänk på att skicka en komplett bygglovsansökan för snabbare handläggning. Då våra handläggare arbetar intensivt med att behandla de ansökningar som kommer in, kan de vara svårare att nå. Vi beklagar de eventuella förseningar som kan uppstå.

I en bygglovsprövning tar kommunen ställning till om åtgärden uppfyller Plan- och bygglagens krav på placering, utformning, varsamhet, landskapsbild med mera. På den här sidan finns information om vilka åtgärder som kräver bygglov.

Det första som du bör ta reda på är om det finns en detaljplan för området där du vill bygga.

Läs om Bygga inom detaljplan

Om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område kan du behöva ta ställning till om det är ett förhandsbesked eller bygglov som ansökan skall avse. Om du ska bygga nytt på en obebyggd fastighet är det lämpligast att ansöka om ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked gäller i två år, inom denna tid måste du komma in med en bygglovsansökan för att förhandsbeskedet skall gälla.

Läs om Bygga utanför detaljplan

Ett beslut om bygglov gäller i två år och byggnadsarbetena ska vara avslutade inom fem år från det datum bygglovet beviljades. 

Vi lanserar en ny e-tjänst inom kort

Ansök om bygglov med blankett

Information om vad bygglovsansökan behöver innehålla

Det krävs bygglov för

 1. Nybyggnad
 2. Tillbyggnad
 3. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
  a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd
  b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
  c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Bygglov för andra anläggningar än byggnader

för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 2. upplag och materialgårdar
 3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
 4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 5. radio- eller telemaster eller torn
 6. vindkraftverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  c) monteras fast på en byggnad
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 7. murar och plank
 8. parkeringsplatser utomhus
 9. begravningsplatser
 10. transformatorstationer

Inom områden med detaljplan krävs även bygglov för

 1. att väsentligt ändra utseende på byggnader genom att måla om i en annan kulör eller byta fasadmaterial. Även annan ändring som t.ex. att ta upp nya fönster kan vara bygglovspliktigt om det är en väsentlig ändring av fasaderna.
 2. att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Olika typer av ärenden tar olika tid att handlägga

Ett ärende som inte kan beslutas av tjänstemännen på delegation måste beslutas av stadsbyggnadsnämnden vilket innebär en längre handläggningstid. Likaså tar ärenden som inte är kompletta eller otydliga längre tid. Andra faktorer som kan påverka handläggningstiden är t.ex. grannyttranden, remisser och besiktningar på öar utan reguljär bilfärjeförbindelse. Bygglovsärenden kan även vara mer eller mindre komplicerade och tar därför olika lång tid att handlägga.

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2018