Resultat från brukarundersökning

Under hösten 2016 genomförde socialförvaltningen två brukarundersökningar. Den ena riktade sig mot individ- och familjeomsorgen (IFO) och den andra mot funktionshindersområdet. Nu har vi sammanställt resultaten.

Syftet var att ta reda på vad ni tycker fungerar bra och mindre bra i mötet med socialtjänsten. Undersökningarna bestod av en enkät riktad till personer aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården eller till personer med insatsen boendestöd, gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet eller sysselsättning. Det var frivilligt att delta och alla som svarade var anonyma.

I överlag är resultatet positivt för samtliga områden. Särskilt positivt är att de flesta verkar förstå den information de får från våra socialsekreterare på IFO och hur positivt personer inom funktionshinderområdet upplever självbestämmande och bemötande.

Att få reda på hur ni upplever kontakten med socialtjänsten är viktigt för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Vi är tacksamma att så pass många tog sig tid att svara på enkäten!

Här kan du läsa rapporten om IFO

Här kan du läsa rapporten om funktionshinder

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018