Skapande skola 2017/2018

Målarfärger som du använder för att skapa konstverk

Främja läsning via konsten? Närma er klimatfrågan via teater? Använd digitala verktyg för ljud och musikskapande? Granska normer i spel? Dansa er igenom mattelektionerna eller låt eleverna bli deckarförfattare, arkitekter, kompositörer eller cirkusartister för en dag? Kulturella och konstnärliga upplevelser kan vara en väg till såväl måluppfyllelse som integration och personlig utveckling för den enskilde eleven.

Haninge kommun har av Kulturrådet blivit tilldelade medel för skapande skola för läsåret 2017/18. I vår ansökan strävar vi efter att skapande skola insatserna ska öka tillgången till kultur hos eleverna och göra den mer jämlik. Vi vill försöka komma ifrån att projekten blir "happenings" vid något enstaka tillfälle, och istället jobba för att projekten ska planeras över längre tid och knytas till ett eller flera ämnen och att det är förankrat hos eleverna.

Skapande skola medel ska fördelas ut till alla skolor som i dialog med eleverna planerar utifrån sina önskemål och behov av Skapande skola-insats. Skapande skola ska öppna nya världar till att få uppleva och att själva skapa. Det kan vara inom teater, dans, konst, musik, film och litteratur. Skapande skola-insatserna kan endast ske i samarbete med någon av de angivna aktörerna.

Se godkända Skapande skola-aktörer

Kulturrådet ger i år Haninge Kommun totalt 1,5 miljoner kr inom projektet skapande skola. Nytt för detta läsår är att Kulturrådet har valt att prioritera vissa grupper av elever.

Vi kommer att prioritera fyra skolor där behovet av Skapande skola är större genom en filmsatsning. Dessa skolor är Höglundaskolan, Kvarnbäcksskolan, Brandbergsskolan och Åbyskolan som ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Eleverna på dessa skolor har inte möjlighet att ta del av konst och kultur på lika villkor, varken inom ramen för skolan eller på fritiden.

Under läsåret kommer en filmsatsning genom skapande skola genomföras på dessa skolor som nämns ovan.

Nytt för 2017/2018

Vad som är nytt för i år är att Kulturrådet har valt att prioritera vissa grupper av elever "om bidragssumman fördelas lika mellan alla elever riskerar bidraget att urholkas. Vi vet att klyftorna mellan skolorna ökar och att tillgången till konst och kultur inte är jämlik. Därför kommer Kulturrådet i årets bidragsgivning särskilt att titta på hur skolhuvudmannen prioriterar sina insatser som kan utjämna detta. Det kan tillexempel innebära att större andel av bidraget går till en skola i ett socioekonomiskt svagt område eller att huvudmannen satsar på endast ett stadium/en årskurs där insatserna förväntas ha särskild betydelse".


Plan för skapande skola insats

(gäller inte Åbyskolan, Brandbergsskolan, Kvarnbäcksskolan, Höglundaskolan)

Varje skola ansvarar för att upprätta en plan för insats inom ramen för Skapande skola där man beskriver hur man tänker fördela och använda de tilldelade medlen. Varje skola ansvarar också för att utse en kontaktperson. Kontaktpersonen ska vara en skolledare.

1. Använd den kommungemensamma mallen Plan för skapande skola läsåret 2017/18, (observera att era insatser bör vara kopplade till läroplanen). Er insats ska vara genomförd senast 2018-05-31.

Ladda ned Plan för Skapande skola 2017/2018

2. Utse en kontaktperson

3. Planen mejlas till Pär Olsson, senast 15 september 2017
par.olsson@haninge.se

4. Därefter så kommer Kultur och fritid tillsammans med Utbildningsförvaltningen att gå igenom era planer. Senast 21 september 2017 får ni återkoppling på era planer.

Val av aktör

Observera att ni endast kan välja aktör utifrån en redan fastställd lista.
Kontakta Fredrik Ljungestig om ni har frågor kring aktörerna.

Se godkända Skapande skola-aktörer

Tre-årsregeln

"Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka och bredda sitt samarbete med det professionella kulturlivet. Därför menar Kulturrådet att man behöver förnya sina samarbetsformer och parter efter att ha prövat dem i tre år. Om samarbetet har varit lyckosamt kan kulturaktören då anlitas och avlönas inom ordinarie budget, och skolhuvudmannen söker i stället Skapande skola-medel för att pröva nya konstformer med nya aktörer."
(Kulturrådet)

Detta innebär att ni inte har möjlighet att använda er av samma aktör som tidigare.

Inflytande och delaktighet

"Vi vill ge Haninges elever tillgång till kultur och en möjlighet att med hjälp av estetiska processer jobba med ett långsiktigt lärande knutet till undervisningen och skolans styrdokument."

"I utvärderingen kommer vi att lägga stor vikt på att följa upp hur man kopplat sitt/sina projekt till skolämne/-ämnen/styrdokument, vilket syfte man haft med projektet (och om eleverna uppfattat detta syfte) samt hur man förankrat projektet hos eleverna."

Detta innebär att eleverna måste vara delaktiga i upprättandet av planen.


Om Skapande Skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Läs mer på Kulturrådets sida om Skapande skola

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 juni 2017