Säkra skolvägar

Projektet Säkra skolvägar syftar till att skapa en säker och trygg trafikmiljö i skolornas närhet. Fler resor till och från skolan ska i högre grad ske till fots eller med cykel. Fördelar med detta är bland annat att barn som går eller cyklar till skolan får daglig, motion, känner sig piggare och har lättare att koncentrera sig på sitt skolarbete.

Målet med projektet är att: 

  • Öka andelen gående och cyklister genom påverkandeåtgärder (mobility managementåtgärder)
  • Minska trafiken runt skolan
  • Fysiska åtgärder till exempel hastighetssäkring, belysningsåtgärder och siktförbättringar.
  • Förbättra miljön för skolskjuts

Pilotprojekt HagaLyckebyskolan

HagaLyckebyskolan är utvald till den första skolan att ingå i projektet Säkra skolvägar. Pilotprojektet ska ge underlag till en arbetsmodell som går att tillämpa på övriga skolor i kommunen.

Pilotprojektet på HagaLyckebyskolan startade vårterminen 2017 och inleddes med en enkätstudie där barn och föräldrars väg till och från skolan kartlades i en resvaneundersökning.

Se resultatet av resvaneundersökningen

Utifrån resvaneundersökningen ska en handlingsplan för förbättrande åtgärder arbetas fram.

Kontakt för den här sidan: trafik@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 oktober 2017