Dalarö Strand, Dalarö 2:132

En framsiktsbild över Dalarö strand

Strand hotell har en anrik historia men idag ser både behoven och byggnaden annorlunda ut än vid förra sekelskiftets början då hotellet byggdes. Haninge kommun tittar nu tillsammans med byggherren Veidekke på möjligheterna att omvandla fastigheten till bostäder med utrymme för handel.

Pågående arbete

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd och granskning. Planförslaget har nu justerats och detaljplanen godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen ska nu antas av kommunfullmäktige.

Detaljplanens syfte är att utveckla fastigheten med nuvarande Strand hotell för bostadsändamål med huvudsakligen flerbostadshus där inslag av lokaler för restaurang eller handel ska levandegöra platsen. Ny bebyggelse ska utvecklas utifrån områdets förutsättningar som riksintresse för kulturmiljövården. Planområdet är strategiskt beläget intill hamnplanen och Hotellbryggan vid Odinsvägens slut på södra Dalarö.

PLANSKEDE

Uppdrag: 20 februari 2012
Samråd: 10 mars - 20 april 2015
Granskning: 1 februari - 29 februari 2016
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 oktober 2016