Granskningsläget

Årsräkningar för år 2015 kommer att granskas på följande sätt:

  • Ett antal årsräkningar kommer att väljas ut för djupgranskning. Dessa kommer att granskas med prioritet av en granskningsgrupp bestående av tre personer.
  • Årsräkningar som omfattas av normalgranskning granskas med följande prioritet av samtliga handläggare på överförmyndarenheten: Årsräkningar som har lämnats in av nyrekryterade ställföreträdare granskas med förtur. Därefter granskas alla årsräkningar i den ordning de har kommit in till nämnden.
  • Observera att om en årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikationer saknas begär överförmyndarenheten in komplettering. Granskningen av årsräkningen kommer då att påbörjas först i ett senare skede.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2016