Alternativ till god man och förvaltare

Man kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpbehovet kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig, fullmakt, socialtjänstens insatser boendestödjare, personligt ombud och/eller förmedlingsmedel.

Hjälp av nära anhörig

Från den 1 juli 2017 kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagliga ekonomiska frågor utan att ha fullmakt (17 kap föräldrabalken). I listan till höger under rubriken "Vill du veta mer?" kan du få mer information om vad den nya lagen säger.

Överförmyndarnämnden kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas, om den nya lagen kan användas istället. Om du ändå vill ansöka om god man eller förvaltare behöver du därför förklara varför det inte går att hjälpa personen genom den nya lagen.

Den situation som gör att personen behöver hjälp måste ha inträffat efter 18-årsdagen för att det ska vara möjligt att använda de nya reglerna i 17 kap föräldrabalken. Om hjälpbehovet uppstått före 18-årsdagen kan personen behöva en god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller ny lag om framtidsfullmakter. Svenska bankföreningen har tagit fram en information om framtidsfullmakter. I listan till höger under rubriken "Vill du veta mer?" kan du få mer information om vad den nya lagen säger och läsa Svenska bankföreningens information.

Överförmyndarnämnden har inte tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Därför kan inte nämnden svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter eller ge råd om att upprätta fullmakt. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Det är inte möjligt att utse överförmyndarnämnden att granska hur fullmakten sköts enligt 23 § i lagen.

Om du är innehavare av en framtidsfullmakt och ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är motpart, behöver du kontakta överförmyndarnämnden för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till överförmyndarnämnden. Du behöver då tala om vem som lämnat fullmakten (namn och personnummer), vem som är fullmaktshavare (namn och personnummer), och förklara på vilket sätt du tycker att fullmakten har missbrukats. Överförmyndarnämnden kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får användas om den som har fullmakten missbrukar sin ställning.

Om en person har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, har en framtidsfullmakt ingen verkan. 

Boendestödjare

Insatsen boendestödjare har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stötta den enskilde i kontakter med myndigheter. Kontakta socialförvaltnigen i den kommun där den enskilde är folkbokförd.

Personligt ombud

Insatsen personligt ombud kan hjälpa den enskilde med att kartlägga och formulera vilka behov som finns och att stötta den enskilde i kontakter med myndigheter som socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan, Kronofogden med flera, i frågor som rör exempelvis ekonomi. Kontakta socialförvaltnigen i den kommun där den enskilde är folkbokförd.

Förmedlingsmedel 

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa den enskilde att bättre kunna planera och få kontroll över sin ekonomi. Kontakta socialförvaltnigen i den kommun där den enskilde är folkbokförd.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2017