Mottagande av nyanlända

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär ett ansvar för alla kommuner i Sverige att erbjuda bostad till nyanlända, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Personer som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov har rätt till etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen. Om man har bott på ett asylboende kan man anvisas till en kommun, eller så flyttar man på egen hand ut till en bostad man hittat själv. SFI-undervisning (Svenska för invandrare) startar och etableringsinsatserna sätter då igång. Barnen placeras i förskola eller skola.

Haninge kommun tog emot 253 nyanlända under 2016. Under 2017 ska bostäder tillhandahållas för 276 personer Antalet nyanlända minskar därefter då färre flyktingar nu kommer till Sverige – och därmed även till Haninge. Kommunfullmäktige har fattat beslut om en plan för anskaffning av bostäder till de nyanlända. (För ytterligare information hänvisas till kommunfullmäktiges handlingar under kommun och politik, kommunens organisation, kommunfullmäktige, högerspalt, möten och protokoll). Beslut har även fattats om bostäder för nyanlända på olika platser i kommunen. Det gäller bland annat ett tidigare elevhem. Ett antal bostäder kommer att tas i anspråk i ombyggnationen vid kommunhuset. Kommunen hyr också bostäder av privatpersoner.

Här kan du läsa mer om hur du kan hyra ut din bostad

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälliga byggnadslov ska ges för byggande av bostäder för nyanlända och ungdomar. En inventering har gjorts av var kommunen äger mark där det också finns vatten och avlopp relativt lättillgängligt. För att det ska vara möjligt att bevilja tillfälliga byggnadslov måste markarbetena vara av begränsad omfattning.

Tio olika områden är aktuella. Nu pågår arbetet med att undersöka de tekniska förutsättningarna på dessa platser. Efter det sluts avtal med en entreprenör.

Storleken på byggnaderna kommer att variera mellan de olika platserna. Hur många lägenheter som ryms och hur stora byggnaderna blir avgörs under bygglovsprocessen. Det är entreprenören som söker bygglov.
I ärenden om bygglov ska sakägare höras när ärendet handlar om en planavvikelse, vilket det i regel gör när det handlar om tidsbegränsade bygglov.

Klicka här för att läsa mer om bygglovshantering

Hittills har ett bygglov beviljats vid Häggvägen. Ett avtal om bostäder vid Vendelsömalmsvägen – Lisebergsvägen behandlades av kommunstyrelsen den 24 april.  Avsikten är att bygga 21 lägenheter  i det aktuella området.

Här kan ni se en skiss över Lisebergsvägen

Här kan ni se en skiss över husen

Ytterligare ett avtal som behandlats är Blockstensvägen i Jordbro. Där är avsikten att bygga totalt 60 lägenheter bestående av ettor, treor och femmor och kommer behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj.

Se preliminär skiss över Blockstensvägen

Kommunen har också för avsikt att erbjuda ungdomar lägenheter i de byggnader som uppförs med tillfälligt bygglov. Haninge bygger just nu bostäder runt om i kommunen. (2015 byggde kommunen mest av alla kommuner i Stockholmsområdet). Det tar dock tid att bygga i kapp dagens bostadsbrist. Därför kommer också ungdomar att erbjudas bostäder i de aktuella områdena.

Alla skisser är preliminära och kan komma att justeras i samband med att bygglov behandlas. 

 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2017