Kommunens flyktingmottagande

De personer som kommer till Haninge som flykting eller nyanländ har olika behov beroende på vilken situation personen befinner sig i. Nedan redogör vi för den aktuella situationen och vilka åtgärder kommunen vidtar.

Kommunfullmäktiges beslut den 19 december

Den 19 december fattade kommunfullmäktige beslut om en plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd. (För ytterligare information hänvisas till kommunfullmäktiges handlingar under kommun och politik, kommunens organisation, kommunfullmäktige, högerspalt, möten och protokoll).

Haninge kommun ska tillhandahålla bostäder för 253 personer under 2016. Under 2017 ska bostäder tillhandahållas för 359 personer.

Alla kommuner i Sverige har, enligt lag, skyldighet att ta emot det antal nyanlända med uppehållstillstånd som staten anvisar. Tanken är att alla kommuner ska ta sin del av ansvaret för de många flyktingar som kom till Sverige förra året. Antalet nyanlända minskar därefter då färre flyktingar nu kommer till Sverige – och därmed även till Haninge.

Kommunen har tidigare fattat beslut om bostäder för nyanlända, och en del bostäder har under året tagits i anspråk. Det gäller bland annat ett tidigare elevhem och att kommunen hyr av privatpersoner med mera. I fullmäktiges ärende redovisas tio tomter med möjlighet att bygga bostäder med stöd av tillfälliga bygglov. En inventering har gjorts av var kommunen äger mark och där det också finns vatten och avlopp relativt lättillgängligt. För att det ska vara möjligt att bevilja tillfälliga byggnadslov måste markarbetena vara av begränsad omfattning. Det påverkar också vilka tomter som kan användas.

För att bygga bostäder på de platser kommunfullmäktige har pekat ut krävs bygglov. Storleken på byggnaderna kommer att variera mellan de olika platserna. Hur många lägenheter som ryms och hur stora byggnaderna blir avgörs under bygglovsprocessen. I ärenden om bygglov ska sakägare höras när ärendet handlar om en planavvikelse, vilket det i regel gör när det handlar om tidsbegränsade bygglov. För att läsa mer om bygglovshantering

Kommunen har också för avsikt att erbjuda ungdomar lägenheter i de byggnader som uppförs med tillfälligt bygglov. Haninge bygger just nu bostäder runt om i kommunen. (2015 byggde kommunen mest av alla kommuner i Stockholmsområdet). Det tar dock tid att bygga i kapp dagens bostadsbrist. Därför kommer också ungdomar att erbjudas bostäder i de aktuella områdena.

Personer som fått uppehållstillstånd, "nyanlända"

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft som innebär ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehålls-tillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Barnen placeras i förskola eller skola.

Personer som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov har rätt till etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen. Om man har bott på ett asylboende kan man anvisas till en kommun, eller så flyttar man på egen hand ut till en bostad man hittat själv. SFI-undervisning (Svenska för invandrare) startar och etableringsinsatserna sätter då igång.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 december 2016