Näringslivsstrategi

Den regionala stadskärnan Haninge är en attraktiv stad och det självklara förstahandsvalet för utveckling av befintliga företag och etablering av nya företag.

Syftet med en näringslivsstrategi

Denna näringslivsstrategi beskriver Haninge som näringslivskommun och etableringsort. Haninge ska vara en föregångskommun och präglas av en långsiktigt hållbar utveckling. Strategin visar näringslivet vilken väg kommunen vill gå. Näringslivsstrategin utgör ett underlag för prioritering av kommunens eget näringslivsarbete. Strategin är också ett underlag som ska återspeglas i de kommunala nämndernas årliga strategi- och budgetdokument samt i förvaltningarnas verksamhetsplaner.

Viktiga utvecklingstendenser i omvärlden som påverkar näringslivet i Haninge och kommunens näringslivsarbete

Ofta används begreppet globalisering som en sammanfattning av olika krafter i omvärlden som påverkar oss i Sverige och i Stockholmsregionen. Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas.

Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut.

Företeelsen är inte ny, men den kraftiga minskningen av dessa kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt till att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen är en viktig faktor bakom de följande utvecklingstendenserna.

Stockholmsregionens tillväxt

Stockholmsregionens befolkning ökar snabbt (för nuvarande med cirka 40 000 invånare per år), vilket bland annat medför ett ökat bostadsbyggande i regionen. Nya bostäder i centrala Stockholm medför en undanträngning av företag. Dessa behöver nya etableringsplatser i regionen. Samverkan med Stockholms stad blir som en följd av detta allt viktigare.

De regionala stadskärnornas betydelse kommer att öka. Samverkan med övriga Södertörnskommuner blir också allt viktigare. Särskilt betydelsefull är utvecklingen av stråket Globen-Norvik.

Företagskluster

Företag i olika branscher tenderar att gruppera sig i kluster. Det leder i sin tur till bland annat geografisk koncentration. Etablering av ett första företag i en viss bransch leder till fler etableringar på samma plats.

Klimatfrågan

Klimatförändringarna påverkar samhället och dess utveckling. De kan leda till ändrad attraktivitet mellan olika delar av regionen. Platser som idag är attraktiva kan bli svåra att fortsätta utveckla samtidigt som dagens mindre attraktiva platser förbättrar sin relativa konkurrenskraft och utvecklas snabbare.

Arbets- och bostadsmarknad

Stockholmsregionen utgör en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Klimatmedvetenhet och ökade bränslepriser kan leda till ökat intresse för regionens "delmarknader". Man kan i ökad utsträckning komma att vilja arbeta närmare bostaden. Ändrade resmönster påverkar behovet av vägar och kollektivtrafik.

I takt med att industrin blir mer och mer effektiv förändras arbetsmarknaden. Allt fler arbeten återfinns inom tjänstesektorn.

Inriktning 2020 för Haninge som näringslivskommun och etableringsort

Haninge är den viktigaste porten till Europas mest attraktiva storstadsregion där företag behöver finnas för att utvecklas och hävda sig på marknaden.

Den regionala stadskärnan Haninge är en attraktiv stad som är ledande i södra Stockholm. Den positionen har nåtts genom ett bra geografiskt läge och en bredd i näringslivet. Starka branscher är logistik, vård, handel och produktion inom miljöteknik och medicinsk teknik.

Haninge förstår företagens och kommunens behov av ett levande och starkt näringsliv.

Kommunens näringslivsarbete är professionellt, vilket gör Haninge till det självklara förstahandsalternativet för etablering och utveckling av företag.

Kännetecken för kommunens näringslivsarbete

Haninge kommuns näringslivsarbete kännetecknas av följande:

Yttre kännetecken

  • Haninge kommun är nytänkande
  • Haninge kommun är professionell
  • Haninge kommun är lätt att ha att göra med

Dessa kännetecken gör Haninge kommun till förstahandsalternativet i etableringsfrågor.

Inre kännetecken

  • Kommunstyrelsen utövar en tydlig politisk ledning av näringslivsarbetet, baserad på den utveckling av kommunen som kommunfullmäktige årligen beslutar i Mål och Budget.
  • Kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder tydliggör sina roller i näringslivsarbetet i sina respektive årliga Strategi och Budget.
  • Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar förvaltningarnas näringslivsarbete.
  • Alla förvaltningars näringslivsarbete utgår från kommunens kärnvärden och kännetecknas av tillgänglighet, bra bemötande och effektivitet.
  • Tydliga former finns för informationsutbyte och samordning mellan den politiska organisationen och förvaltningen, av kommunens kontakter med företag.

Prioriterade uppgifter 2012–2014

Utveckla kommunens mark- och planberedskap

Under 2012 identifieras företag och branscher som kommunen vill ska etablera sig i kommunen. Senast i december 2012 ska det föreslås nya markområden för företagsetableringar utöver de som framgår av gällande översiktsplan. Förslagen ska sedan arbetas in i den nya översiktsplanen. Kommunen ska erbjuda färdig detaljplanelagd företagsmark.

Utveckla kontakten med nyckelföretagen i Haninge

Skapa ett forum för regelbundna träffar med nyckelföretagen i kommunen (de största arbetsgivarna och/eller företag med särskild utvecklingspotential och/eller potential att bidra till kommunens utveckling). Träffarna syftar till att vara diskussionsforum för viktiga utvecklingsfrågor för både företagen och kommunen.

Utveckla arbetet med nyetableringar

Ta fram ett marknadsföringsmaterial om varför företag ska etablera sig i Haninge. Materialet ska utformas för att stimulera etablering genom omlokalisering till Haninge och för att stimulera lokalt entreprenörskap som leder till start av nya företag.

Etablera nya och utveckla befintliga kontakter med företags- och fastighetsmäklare, etableringskonsulter, företags- och fastighetsfinansiärer med flera.

Samverka med berörda fastighetsägare i syfte att tillvarata potentialen i befintliga lokaler, särskilt kontorslokaler i Handen.

Utveckla kommunikationen mellan företagen och kommunen

Etablera en kontaktpunkt som underlättar kommunikationen mellan företagen och kommunen.

Utveckla kommunens roll som myndighet

Kommunens myndighetsutövning ska ske snabbt, effektivt och rättssäkert. För myndighetsutövning som finansieras med avgifter ska grunderna för taxorna tydliggöras så att sökanden vet vilka kostnader avgiften avses täcka. Sådan myndighetsutövning ska så långt det är möjligt kostnadstäckas genom avgifter. Tillskott av skattemedel för att täcka kostnaderna ska undvikas. Avgifterna ska utformas i enlighet med självkostnadsprincipen.

Ett informationsmaterial om myndighetsfrågor riktat till företag, särskilt småföretagare, ska tas fram.

Utveckla dialogen och samverkan mellan kommunen och näringslivet

Dialog och samverkan ska utvecklas för att tydliggöra kommunens och näringslivets ömsesidiga åtaganden gentemot och förväntningar på varandra, bygga nätverk som främjar utveckling av befintligt näringsliv och utgöra kontaktvägar vid etablering av nya företag. Företagskontakter som leder till etablering ska prioriteras.

Handlingsplan

En handlingsplan ska finnas, som visar hur näringslivsstrategin omsätts i praktiskt arbete.

Näringslivsstrategi (beslutad maj 2012)

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 december 2016