Skolskjuts och SL-kort

Med skolskjuts menas i första hand SL-trafiken med tåg och buss. I vissa fall kan skolskjuts anordnas genom skolbuss, skoltaxi eller båt. Ansökan ska ske inför varje nytt läsår och beslut om rätt till skolskjuts fattas efter individuell prövning. Rätten till skolskjuts omfattar resor mellan hem och skola för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att kortaste gångavstånd till grundplaceringsskolan är minst:

  • 2 km för första skolåret
  • 3 km för andra skolåret
  • 4 km för tredje till nionde skolåret

Skolskjuts kan även beviljas om behov av skolskjuts finns utifrån trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller annan särskild omständighet. 

Val av annan skola

Elever som går i annan skola än grundplaceringsskolan, vilken är den kommunala skola eleven tillhör upptagningsområdet för, har begränsade möjligheter att beviljas skolskjuts. Elev som har rätt till skolskjuts till sin grundplaceringsskola kan ha rätt till skolskjuts till vald skola om resorna till den valda skolan inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med vad som gällt till grundplaceringsskolan.

Vilka har inte rätt till skolskjuts?

Barn och elever i förskola, förskoleklass och fritidshem har inte rätt till skolskjuts till och från verksamheten.

SL-kort för gymnasielever

Elever i gymnasieskolan omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts, utan resor för elever i gymnasieskolan regleras i Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1120). För gymnasieelever gäller att elever som har minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan får SL-kort av gymnasieskolan. Ingen ansökan behövs.

Läs mer om Skolskjuts under Regler och styrande dokument

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 december 2016