Haninges strategi för ökad måluppfyllelse

Förvaltningens hela verksamhet regleras till stor del av styrdokument, utgångspunkten är de nationella styrdokumenten som sedan resulterar i kommunala beslut och styrdokument. Läs mer under rubriken Styrdokument.

Med anledning av de nedslående betygsresultaten för eleverna i Haninges skolor som redovisades i början av 2005 har förvaltningen på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden inlett arbetet med att förbättra måluppfyllelsen i Haninges skolor. Här nedan finns dokument som utgör underlag för, alternativt styr detta arbete.


Styrdokument

Handslag för ökad kunskap Ett arbete för att Haninges elever ska nå bättre resultat, Barn- och utbildningsnämndens beslut

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Skolplan 2012-2015

Handlingsplan för trygghet och arbetsro i skolan

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 september 2016