Haninge – en attraktiv regional stadskärna

Fotograf: Haninge kommun

Arbetet med att bygga en attraktiv stadskärna i Haninge pågår för fullt. Bostäder planeras och byggs, en ny bussterminal är på gång i Handen och i Vega byggs en helt ny pendeltågsstation och bostäder för 10 000 nya Haningebor. Målet är att gå från 18 000 till 30 000 invånare i Handen och Vega innan 2030 och till 60 000 invånare innan 2050.

Aktuellt

Besök Haninge centrum och se en utställning om hur Haninge stad skulle kunna se ut 2050.

Du hittar utställningens öppettider här


Vill du lämna synpunkter på stadsutvecklingsplanen?

Mellan 2016-12-01 och 2017-03-12 har du möjlighet att lämna synpunkter på den stadsutvecklingsplan som tas fram för Handen och Vega. Syftet med stadsutvecklingsplanen är att visa kommunens vilja och ambition med utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge.

Under samrådstiden kommer stadsutvecklingsplanen att vidareutvecklas bland annat med en miljöbedömning som på ett tydligare sätt redovisar stadsutvecklingsplanens konsekvenser. Avsikten är att slutföra stadsutvecklingsplanen som en fördjupad översiktsplan.

Efter samrådet kommer stadsutvecklingsplanen att revideras och därefter ställas ut för granskning. Efter granskningsskedet görs eventuella slutliga justeringar inför ett antagande i kommunfullmäktige hösten 2017.

Vad är en stadsutvecklingsplan?

Haninges stadsutvecklingsplan är en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2016. Stadsutvecklingsplanen ska redovisa huvuddragen i markanvändning, kvartersstruktur, gatunät och innehåll i en framtida Haninge stad. Planen ska säkerställa att framtida förändring av stadens mark- och vattenanvändning leder staden mot en långsiktigt hållbar tillväxt och förverkligande av visionen i utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Haninge från 2011.

Ladda ner Stadsutvecklingsplan samrådsversion

Miljöbedömning av stadsutvecklingsplanen

I princip alla översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner omfattas av krav på miljöbedömning enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Enligt miljöbalken ska kommunen samråda med Länsstyrelsen om vilka frågor som ska hanteras i mijöbedömningen. Här kan du läsa det avgränsningsPM som syftar till att uppfylla miljöbalkens krav på samråd med Länsstyrelsen om miljöbedömningens avgränsning. I promemorian framgår förslag till miljökonsekvensbedömningens avgränsning, innehåll, omfattning och detaljeringsgrad.

Ladda ner miljöbedömningen av stadsutvecklingsplanen

Skicka dina synpunkter till haningekommun@haninge.se

Så här går processen till

processpil regionala stadskärnan haninge kommun

Copyright: Haninge kommun

  • 2015/2016: Upprättande av planförslag
  • Vinter 2016/2017: Samråd
  • Vår 2017: Revidering
  • Sommar 2016: Granskning
  • Sommar/höst 2017: Slutlig revidering
  • Höst 2017: Antagande

Nu stärker vi samarbetet i stadskärnan ytterligare!

Riksbyggen har anslutit sig till samarbetet för utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge. Nu är det totalt sju fastighetsägare som tillsammans med kommunen gemensamt planerar och utvecklar en attraktiv stadskärna. Från mitten av april kommer ni att kunna följa arbetet i en utställningslokal i Haninge centrum.

"Haninges attraktivitet ökar och det är verkligen roligt att Riksbyggen valt att ansluta sig till vårt samarbete för att utveckla stadskärnan! Riksbyggen kommer att tillföra mycket till Haninge stad när de bygger Haningeterrassen mitt i kärnan."

Meeri Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande


Nya regionala stadskärnor

Stockholm växer, och därmed behovet av bostäder. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har därför slagit fast att fler stadskärnor runt Stockholm utvecklas. Enligt uppdraget måste Haninges stadskärna få fler bostäder, torg och parker och ett ökat utbud av kultur, samhällsservice och detaljhandel.


Skapa stad - en inspirationsguide

För att bygga långsiktigt, hållbart och nyskapande behövs många perspektiv. Därför lät vi några av de som har mest erfarenhet av att skapa stad mötas på Skapa stad-dagen den 20 oktober 2016: Arkitekter, stadsutvecklare, processledare, IT-chefer, kulturentreprenörer, politiker, kommunanställda, fastighetsägare, tjänstemän och andra nyfikna möttes i roller som föreläsare, samtalsledare, workshop-deltagare eller åhörare.

Bidragen blev många och viktiga – bara tillsammans kan vi göra det som verkligen bär, består och kan beundras lite extra. ”Tydliggör visionerna. Involvera och engagera invånarna. Tydliggör och arbeta med stadskvaliteterna.” Här är en sammanfattande inspirationsguide med glimtar från dagen. Tankar, tips, idéer, råd, varningar, förhoppningar och förväntningar. Kanske är du en av dem som bidragit?

Tack och inspirerande läsning!

Ladda ned Skapa stad - en inspirationsguide

Kontakt för den här sidan: sbfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2017