Naturområden och skyddad natur

I Haninge finns Tyresta nationalpark, 20 naturreservat och ett antal friluftsområden. Haninge består också till stor del av skärgård, med ett stort antal fågelskyddsområden. Detta är några exempel på naturområden i vår kommun.

En viktig del i naturvårdsarbetet är att natur kan skyddas genom olika skyddsformer, till exempel som naturreservat, nationalpark, biotopskydd, fågelskydd och Natura 2000. Beroende på vilken skyddsform ett naturområde har gäller olika lagar och regler.

Naturvårdsavtal

I Haninge kommun finns två naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen har tecknat med markägare. Båda avtalen gäller skogsområden och finns i Västerhaninge och på Kymmendö. Förutom Skogsstyrelsen kan också Länsstyrelsen eller kommunen teckna naturvårdsavtal med markägare.

Ett naturvårdsavtal syftar till att bevara och utveckla områden som har höga naturvärden. De flesta avtal gäller för skogsområden men det går att skriva avtal för andra slags naturområden kan också.

Att teckna ett naturvårdsavtal är ett slags komplement till permanenta områdesskydd, det vill säga exempelvis naturreservat, biotopskydd och nationalpark. Ett avtal sträcker sig som högst 50 år framåt från och med datumet då det skrivs på.

Naturminne

Ett naturminne är ofta ett naturföremål eller en liten yta natur. Till exempel stora träd, flyttblock, strandhällar eller jättegrytor.

I Haninge finns sju naturminnen varav de flesta består av gamla ekar. Ett annat naturminne som finns i vår kommun är strandhällar på Ornös nordligare del.

Skyddsformen naturminne är skyddad på liknande sätt som naturreservat med grundregler som finns i Miljöbalken. Att skydda natur som naturminne var vanligare förr. Mellan år 1980 och 2005 bildades endast 4 naturminnen i Stockholms län. Natur som utses till skyddad nu för tiden får vanligen skyddsformen naturreservat.

Fågelskyddsområde

Fågelskyddsområden bildas för att hålla viktiga häckningsplatser fria från störningar. I Haninge finns åtta fågelskyddsområden i skärgården med många öar som ingår i dem.

Områden där fåglar häckar har tillträdesförbud under olika säsonger på året. Vanligast är att fågelskyddsområden inte får besökas på vår och försommaren – den tid på året då fåglarna häckar. Att tillträda området kan också vara förbjudet året runt, det är olika för varje område.

Varje område har skyltar som säger vilken tidsperiod som området inte får besökas. Båttrafik, jakt och fiske påverkas av fågelskyddet. Och eftersom skyddet innebär att du inte får besöka området inskränker fågelskyddet på allemansrätten.

Det finns också sälskyddsområden som skyddas på liknande vis som fågelskyddsområden men inget av Stockholms läns tre skyddsområden för säl finns i Haninge. Fågel- och sälskyddsområden och reglerna som ska gälla kan beslutas av Länsstyrelsen eller kommunen.

Biotopskyddsområde

Denna skyddsform, biotopskydd, syftar till att skydda mindre naturområden som är värdefulla livsmiljöer för hotade växter eller djur. I Haninge finns sju stycken biotopskyddsområden som tillsammans har en yta på cirka 16 hektar.

Här finns områdena:

  • Hammarskogen
  • Söder om Muskö havsbad, Muskö
  • Norr om Västergården, Ornö
  • Söder om Svartbäcken (2 stycken)
  • På Kvarnön
  • I Mildensborg

Vissa miljöer är automatiskt klassade som biotopskydd, som till exempel alléer, våtmarker i jordbruksmark, odlingsrösen och källor. Dessa miljöer omfattas av ett generellt biotopskydd.

Det går även att besluta om att ett område ska bli biotopskyddat. Det görs av Länsstyrelsen, Skogstyrelsen, eller av kommunen. I Haninge är det Skogsstyrelsen som har fattat beslut om alla de nuvarande biotopskyddade områdena som finns i kommunen.

Natura 2000-områden

I Haninge kommun finns 14 Natura 2000-områden i olika storlekar. Det minsta, Öster Ladängen, är cirka 10 hektar och det största, Fjärdlång, är cirka 5081 hektar stort. Tillsammans täcker Haninges alla Natura 2000-områden en land- och vattenyta på cirka 16 800 hektar.

Natura 2000 är beteckningen på EU:s nätverk för värdefulla naturområden. Syftet är att bevara både arter och/eller naturmiljöer som EU gemensamt har ett intresse för. Det är vanligt att Natura 2000-områden också är utsedda till naturreservat eller nationalpark.

Bevarandet sker genom att Länsstyrelsen tar fram en bevarandeplan för området, som bland annat innehåller vilka arter eller habitat som området är tänkt att bevara, mål för dessa, vilka åtgärder som behövs och hur man tänker följa upp att målen nås. Bevarandeplanerna för Natura 2000-områden i Haninge hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Tillstånd och dispenser i skyddad natur

Vilka regler som gäller beror på vilken skyddsform som området har och varför området är skyddat, men du ska alltid visa hänsyn och inte förstöra när du är i naturen.

Några exempel på skyddsformer är:

  • Nationalpark
  • Naturreservat
  • Fågelskyddsområde
  • Biotopskydd

Många av bestämmelserna finns i Miljöbalken. Det finns också direktiv från EU, till exempel fågel- och habitatdirektivet, som innehåller bestämmelser för naturvården.

Om åtgärder ska göras i ett skyddat område behövs tillstånd och det ges bara om det finns särskilda skäl. Det är oftast Länsstyrelsen som kan ge ett sådant tillstånd, alltså ge dispens från förbuden som gäller i naturområdet. För åtgärder i de kommunala naturreservaten görs tillståndsansökan hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 september 2015