Naturvård, parker

Haninges natur är väldigt variationsrik. Här finns allt från ett unikt skärgårdslandskap, rika skogar och kulturmarker till tätortens parker och grönområden. I kommunen finns bland annat skogsområdena Hanvedenskilen och Tyrestakilen, som är viktiga delar av stockholmregionens grönstruktur.

Naturvårdsplan vägledande i all samhällsplanering och myndighetsutövning

Kommunen har en naturvårdsplan som är vägledande både i naturvårdsarbetet och i all samhällsplanering och myndighetsutövning i kommunen. Naturvårdsplanen syftar till att bevara och utveckla kommunens naturvärden och ska göra det möjligt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till områden med höga naturvärden och till viktiga ekologiska samband och strukturer.

Naturvårdsplanen tar avstamp i de nationella och regionala miljömålen och formulerar inriktningen för fem åtgärdsområden: fysisk planering, skydd av natur, naturvård och skötsel, kunskapsinsamling och kunskapsspridning samt friluftsliv och rekreation.


 Parkarbete med häst

Park och natur har under flera år arbetat med riktiga hästkrafter i parkdriften. Vi har tömt papperskorgar med hjälp av hästar i Jordbro och Brandbergen och använt häst-och-vagn i Åbyparken när vi samlade in åsikter i dialogprojektet Nyfiken park. Vi har också haft hästar som dragit ut stockar när vi gallrat träd i den bostadsnära skogen.

Att arbeta med häst är klimatsmart eftersom det inte går åt bensin eller diesel. Dessutom så är det är härligt att se en arbetshäst på riktigt, och vi kommer att fortsätta bjuda på den upplevelsen på olika sätt även i framtiden.


Bikupor i parken – vi söker biodlare

Bin och pollinering är livsviktigt för både människor och natur. Vi på Park och natur vill bidra till den biologiska mångfalden, bland annat genom att öka antalet bin i Haninge.

Vill du ställa ut en bikupa på parkmark? Vi vill gärna låna ut vår parkmark till en ideell biodlare! Antingen där tidigare kupor stått, eller på en plats som passar dig bättre.

Läs mer om våra bikupor

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 februari 2017