Lantmäterimyndigheten

All mark i Sverige är indelad i fastigheter, geografiskt avgränsade områden på marken som innehåller land och ibland vatten. Varje fastighet har ett namn och nummer till exempel Täckeråker 1:6. I Haninge kommun finns drygt 20.000 stycken fastigheter.

Det finns även tredimensionella fastigheter så kallade 3D-fastigheter som kan bestå av exempelvis underjordiska garage eller ägarlägenheter.

Vi på lantmäterimyndigheten i Haninge kommun ingår organisatoriskt i stadsbyggnadsförvaltningen men är i vår utövning en självständig myndighet som ansvarar för förrättningar och andra lantmäteritjänster inom kommunen.

Vi kan hjälpa dig med ett antal olika frågor som berör fastigheter, exempelvis:

  • Förändringar i fastighetsindelningen till exempel avstyckning, fastighetsreglering med mera. Har du köpt, sålt eller bytt till dig en del av en fastighet måste du söka om lantmäteriförrättning senast inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknades, annars blir den ogiltig.
  • Råder det oklarheter kring dina fastighetsgränser kan vi hjälpa till med att bistå med handlingar och/eller genomföra fastighetsbestämning där vi bestämmer vart gränsens rätta läge är.
  • Bilda servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och samfälligheter.

Plan- och byggcenter kan bland annat hjälpa dig med följande frågor:

  • Vad har jag för fastighetsbeteckning?
  • Vilka bestämmelser och planer gäller på min fastighet.
  • Vilka servitut finns registrerade på min fastighet.
  • Allmänna handlingar ur fastighetsregistret.
  • Vem som äger en viss fastighet

Plan- och byggcenter

Kontakt för den här sidan: klm@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 februari 2016