Klimat, miljö och hållbarhet

Fotograf: Eva Simonson

Haninge kommun står inför en utmaning när det gäller att begränsa klimatförändringarnas omfattning och konsekvenser.

Klimatförändringarna – en av vår tids mest angelägna utmaningar

Människans utsläpp av framförallt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, är den främsta bidragande faktorn till klimatförändringarna. Mildare vintrar med mer regn och kraftigare oväder innebär att bebyggelsen och infrastrukturen i landets kommuner måste anpassas efter de nya förhållandena. Ett förändrat klimat kan också försämra kvaliteten på vårt dricksvatten och sätta ekosystemen ur balans.

Haninge ingår i den växande Stockholmsregionen och befolkningsantalet beräknas öka i kommunen. Vårt vardagliga liv påverkar miljön och klimatet. Kommunen kan minska miljöpåverkan genom planeringen av infrastruktur och ny bebyggelse, öka produktionen av förnybar energi, minska transporterna, stimulera kunskapsuppbyggnad och ställa krav på varor och tjänster som vi köper.

Haninges klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategin syftar till att ta ett samlat grepp om växthusgasutsläppen för att nå klimatmålen. Det övergripande målet gäller för det geografiska området Haninge. Övergripande mål för minskade utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen av växthusgaser ska inom Haninge fram till 2020 ha minskat med 40 procent jämfört med 1990. År 2050 sker inga nettoutsläpp av växthusgaser i Haninge. Kommunen har dessutom satt mål för energieffektivisering av kommunens byggnader och transporter samt mål för förnybara drivmedel som gäller kommunen och dess bolag.

För att nå målen om minskade utsläpp av växthusgaser ska kommunen i första hand använda energin på ett effektivare sätt (minskad energianvändning och energieffektivisering). Den energi som används ska komma från förnybara källor. Åtgärderna för att minska växthusgasutsläppen ska fokuseras kring ett antal strategiskt viktiga områden. De åtgärdsområden som genom energi- och utsläppsinventeringen identifierats är Transporter och hållbart resande, Energianvändning i bebyggelsen, Energiproduktion, Samhällsplanering, regional struktur och markanvändning, Kunskapsbyggande och utvecklingsarbete och Långsiktigt bärkraftig konsumtion av varor och tjänster.

Klimat och energistrategin i Haninge kommun

Flera utmaningar finns inom miljöområdet

Förutom koldioxidutsläpp är näringsutsläpp till vatten och mark, vår kemikalieanvändning och konsumtion bidragande till att påverka miljön och klimatet. De ökade mänskliga ingreppen i miljön påverkar djur, växter och deras livsmiljöer – och i förlängningen också vår egen hälsa.

Strategi för ekologisk hållbarhet

I det årliga arbetet med att hitta åtgärder och aktiviteter inom miljöområdet har kommunens nämnder och bolag stöd i strategin för ekologisk hållbarhet. Denna strategi fastställdes av kommunfullmäktige 2012 och är ett hjälpmedel för att uppnå målen inom ekologisk hållbarhet, uppbyggd med fem temaområden: Biologisk mångfald, Vatten, Klimat, Livsmedel och Konsumtion och återvinning.

Dessa områden är alla betydelsefulla för den ekologiska dimensionen och därmed också viktiga områden för den hållbara utvecklingen.

Mer information om kommunens miljöarbete hittar du under Naturvård.

Strategi för ekologisk hållbarhet i Haninge kommun

Kommunfullmäktiges miljömål

Varje år fastställer kommunfullmäktige i Haninge kommun mål som ska peka ut riktningen för kommunens verksamhet. Mål 7 handlar syftar till en god närmiljö för nuvarande och kommande generationer.

 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 maj 2017