Kolartorp, etapp 3

Kolartorp etapp 3

Kommunen har utsett Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (JVAB) till entreprenör. Deras arbete beräknas pågå till juni 2017. Efter 2017-06-12 kan bygglov beviljas.

Från och med Tisdagen den 6 september kommer VA-arbeten att påbörjas på Åsvägen. Ni som bor längs med Åsvägen och Bergknallevägen måste använda Sippvägen som in- och utfart till området. 

Schaktarbeten sker längs med Åsvägen och fortsätter upp i Bergknallevägen för anslutning till Sippvägen. Detta beräknas pågå till mitten av december.


JVAB har sin etablering vid Kolartorpsvägen. I tidplanen visas hur arbetet är tänkt att utföras

Lantmäteriförrättning

Kommunen har ansökt om två lantmäteriförrättningar.
Den ena gäller överföring av tomtmark till allmän platsmark gata och släntintrång på tomtmark. Kommunen har genom avtal med samtliga fastighetsägare fått tillträde till marken, vilket är mycket positivt då det underlättar utbyggnaden. Själva förrättningen avslutas då utbyggnaden av vägarna har genomförts.

Den andra förrättningen gäller marksamfällighet för befintlig vägmark Söderby S:45. Den 4 februari tog Lantmäteriet beslut i ärendet och därmed har kommunen fått tillträde till marken.

Avgifter

Kostnader för anläggning av gatorna inom området belastar fastighetsägarna enligt den gatukostnadsutredning som antogs av kommunstyrelsen 2015-04-27. Avgifter för vatten och avlopps tas ut enligt gällande taxa. 

Trafikomledning

Från och med Tisdagen den 6 september kommer det att påbörjas VA-arbeten på Åsvägen.

Detta innebär att ni som bor längs med Åsvägen och Bergknallevägen kommer behöva använda Sippvägen som in och utfart för att komma till området.

Schakt arbeten kommer att ske längs med Åsvägen och fortsätta upp med Bergknallevägen för anslutning till Sippvägen. Detta beräknas pågå till mitten av december.

Om ni har några frågor 
Mattias Odelby
070 – 513 22 44
mattias.odelby@jvab.se

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 september 2016