Kolartorp, etapp 3

Fotograf: Haninge kommun

Kommunen har utsett Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (JVAB) till entreprenör. Deras arbete beräknas pågå till juni 2017. Efter 2017-06-12 kan bygglov beviljas.

Aktuellt i februari 2017

Större schaktningsarbeten är avslutade i området. Vatten och avloppsledningar samt el- och teleledningar är nedlagda i marken. JVAB arbetar nu med att jämna av vägarna och städa området därefter gör de ett uppehåll. I vår återvänder JVAB och gör klart vägarna.

Läs mer om arbetet i informationsbrev till boende


JVAB har sin etablering vid Kolartorpsvägen. I tidplanen visas hur arbetet är tänkt att utföras

Lantmäteriförrättning

Kommunen har ansökt om två lantmäteriförrättningar.

Den ena gäller överföring av tomtmark till allmän platsmark gata och släntintrång på tomtmark. Kommunen har genom avtal med samtliga fastighetsägare fått tillträde till marken, vilket är mycket positivt då det underlättar utbyggnaden. Själva förrättningen avslutas då utbyggnaden av vägarna har genomförts.

Den andra förrättningen gäller marksamfällighet för befintlig vägmark Söderby S:45. Den 4 februari tog Lantmäteriet beslut i ärendet och därmed har kommunen fått tillträde till marken.

Kostnader och avgifter

Kostnader för anläggning av gatorna inom området belastar fastighetsägarna enligt den gatukostnadsutredning som antogs av kommunstyrelsen 2015-04-27. Avgifter för vatten och avlopps tas ut enligt gällande taxa. 

Karta över Kolartorp 3

Titta på stor kartbild här

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 februari 2017